Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.6.2.Apartat D:relació de béns immobles urbans afectes a activitats econòmiques o objecte d'arrendament de negoci

En l'apartat D de la pàgina 5 de la declaració haurà de relacionar aquells immobles de naturalesa urbana que durant tot o part del període impositiu hagin estat afectes a activitats econòmiques o hagin estat objecte d'arrendament de negocis.S'indicarà a través d'una finestra de captura de dades, el percentatge de titularitat a l'immoble, la naturalesa,   la clau de situació i, en el seu cas, la referència cadastral.

Quan la titularitat de l'immoble afecte o objecte d'arrendament de negoci correspongui a una entitat en règim d'atribució de rendes, tots i cadascun dels contribuents que siguin membres o partícips de l'entitat hauran de relacionar l'esmentat immoble en l'apartat D, indicant el percentatge de participació que li correspongui en la titularitat del mateix.