Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.6.2. Apartat D: relació de béns immobles urbans afectes a activitats econòmiques o objecte d'arrendament de negoci

En l'apartat D de la pàgina  5 de la declaració haurà de relacionar aquells immobles de naturalesa urbana que durant tot o part del període impositiu hagin estat afectes a activitats econòmiques o hagin estat objecte d'arrendament de negocis. S'indicarà a través d'una finestra de captura de dades, el percentatge de titularitat en l'immoble, la naturalesa,   la clau de situació i, si escau, la referència cadastral.

Quan la titularitat de l'immoble afecte o objecte d'arrendament de negoci correspongui a una entitat en règim d'atribució de rendes, tots i cadascun dels contribuents que siguin membres o partícips de l'entitat hauran de relacionar aquest immoble en l'apartat D, indicant el percentatge de participació que li correspongui en la titularitat del mateix.