Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

15.Plans d'Estalvi a llarg termini

Normativa:Art. 7.ñ) i disposició addicional vint-i-sisena Llei IRPF

Estan exempts els rendiments positius del capital mobiliari procedents de les assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través dels quals s'instrumentin els Plans d'Estalvi a llarg termini, a què es refereix la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei, del IRPF, sempre que el contribuent no efectuï cap disposició del capital resultant del Pla abans de finalitzar el termini de cinc anys des de la seva obertura.

Els Plans d'Estalvi a llarg termini s'examinen amb més deteniment al Capítol 5.

Qualsevol disposició de l'esmentat capital o l'incompliment de qualsevol altre requisit dels previstos en la disposició addicional vintena sisena de la Llei del IRPF abans de l'acabament de l'esmentat termini, determinarà l'obligació d'integrar els rendiments a què es refereix el paràgraf anterior generats durant la vigència del Pla en el període impositiu en què es produeixi tal incompliment.

L'exempció només arriba als rendiments positius del capital mobiliari.Els rendiments negatius que, en el seu cas, s'obtinguin durant la vigència del Pla d'Estalvi a llarg termini, inclosos els que poguessin obtenir-se amb motiu de l'extinció del Pla, s'imputaran al període impositiu en què es produeixi l'esmentada extinció i únicament en la part de l'import total dels esmentats rendiments negatius que excedeixi de la suma dels rendiments del mateix Pla a què hagués resultat d'aplicació l'exempció.