Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

23.Plans individuals d'estalvi sistemàtic

Normativa:Art. 7.v) i disposició addicional tercera Llei IRPF

Estan exemptes les rendes que es posin de manifest en el moment de la constitució de rendes vitalícies assegurades resultants dels plans individuals d'estalvi sistemàtic que es refereix la disposició addicional tercera de la Llei del IRPF, així com en la transformació de determinats contractes d'assegurances de vida en plans individuals d'estalvi sistemàtic en els termes i amb els requisits establerts en la disposició transitòria catorzena de la Llei del IRPF

Vegeu-se al capítol 5 els comentaris als plans individuals d'estalvi sistemàtic.