Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Límits específics

4.1. Per a rendiments derivats de l'extinció d'una relació laboral, comú o especial o de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració i altres membres d'uns altres òrgans representatius

Sens perjudici del límit general anual conjunt de 300.000 euros, en els casos d'extinció de la relació laboral, comú o especial, o de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració, i altres membres d'uns altres òrgans representatius, o d'ambdues, produïdes a partir d'1 de gener de 2013 en les que l'import dels rendiments del treball derivats de l'extinció superi els 700.000 euros  s'estableixen per a l'aplicació de la reducció del 30 per 100  els següents límits addicionals específics.

Nota al quadre:

(*) RT = suma aritmètica de tals rendiments del treball procedents d'una mateixa empresa, o d'unes altres empreses del grup independentment del nombre de períodes impositius als que s'imputin. (Tornar)

Quantia dels rendiments de treball irregularsLímit sobre el qual aplicar la reducció del 30 per 100
Fins a 700.000 euros Límit general anual conjunt = 300.000 euros 
Entre 700.000,01 i 1.000.000 euros 300.000 - (RT - 700.000) (*)
Més d'1.000.000 euros 0 euros

Per a l'aplicació d'aquests límits la quantia total del rendiment del treball a computar vindrà determinada per la suma aritmètica dels rendiments del treball anteriorment indicats procedents de la pròpia empresa o d'unes altres empreses del grup de societats en les que concorrin les circumstàncies previstes en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment del nombre de períodes impositius als que s'imputin.

Recordi : aquests límits  addicionals específics no són aplicables als rendiments del treball que derivin de l'extinció de relacions laborals o mercantils, produïdes amb anterioritat a 1 de gener de 2013 (disposició transitòria vint-i-cinquena de la Llei de l'IRPF ).

Tingui-se en compte també que, tractant-se de rendiments derivats de l'extinció d'una relació laboral, comú o especial, a l'efecte d'aplicar els límits específics addicionals, la quantia del rendiment a computar serà l'excés sobre el límit exempt.

Exemple:

El senyor R.T.L va ser acomiadat el 3 de gener de 2022. Com a conseqüència de l'anterior ha percebut de l'empresa una indemnització de 550.000 euros dels que 200.000 euros corresponen a la quantia establerta amb caràcter obligatori en l'Estatut dels Treballadors per a l'acomiadament improcedent. Calcular la reducció aplicable.

Solució :

Import rebut: 550.000

Import exonerat de gravamen: 180.000

El menor de:

  1. Import establert com a obligatori  per l' Estatut dels Treballadors: 200.000
  2. Import màxim indemnització exempta: 180.000

Ingressos íntegres fiscalment computables (550.000 – 180.000) = 370.000

Nota: els excessos indemnitzatoris sobre el límit exempt (això és, els 370.000 euros) estan sotmesos a tributació com a rendiments del treball.

Reducció aplicable (30% s/ 300.000) = 90.000

Nota: en ser la quantia dels rendiments subjectes inferior a 700.000 euros, la reducció s'aplica amb el límit general anual conjunt de 300.000 euros.

Rendiment a incloure en la base imposable (370.000 – 90.000) =  280.000

4.2. Per a rendiments que derivin de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors concedits abans d'1 de gener de 2015

En aquest cas (rendiments del treball derivats de totes les opcions de compra concedides amb anterioritat a 1 de gener de 2015), sens perjudici de l'aplicació del límit anual conjunt (300.000 euros), serà d'aplicació el límit previst en l'article 18.2.b) 1r de Llei de l'IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014.

Aquest límit consistia en què la quantia del rendiment sobre la qual s'aplicava la reducció no podia superar l'import que resulti de multiplicar el salari mitjà anual del conjunt dels declarants en l'IRPF, que serà de 22.100 euros, pel nombre d'anys de generació del rendiment.

Respecte al salari mitjà anual del conjunt de declarants de l'IRPF, vegeu la  disposició transitòria setzena del Reglament de l'IRPF.

Aquest límit es duplicava quan aquests rendiments complien els següents requisits:

a. Les accions o participacions adquirides es mantinguessin, com a mínim, durant tres anys, a comptar de l'exercici de l'opció de compra.

b. L'oferta d'opcions de compra es realitza en les mateixes condicions a tots els treballadors de l'empresa, grup o subgrups d'empresa.

En els plans generals d'entrega d'opcions de compra sobre accions o participacions, l'incompliment del requisit de manteniment de les accions o participacions adquirides, com a mínim, durant tres anys, motivarà l'obligació de presentar una autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, en el termini que mitjanci entre la data en què s'incompleixi el requisit i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es  produeixi aquest incompliment (disposició transitòria dissetena del   Reglament de l'IRPF ).