Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

C 3. Límits temporals per a l'aplicació de les reduccions del règim transitori

Normativa: Disposició transitòria onzena.3 i disposició transitòria dotzena.4 Llei IRPF

Novetat: a partir de l'1 de gener de 2022 el règim transitori no serà d'aplicació a les prestacions que es percebin com a conseqüència de contingències esdevingudes en els exercicis 2013 i anteriors.

A partir d'1 de gener de 2015 la possibilitat d'aplicar les reduccions dels règims transitoris comentades en els apartats 1 i 2 anteriors (tant dels derivats contractes d'assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions com de les derivades de plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats), es condiciona a què les prestacions es percebin en forma de capital en un determinat termini de la qual finalització depèn de l'exercici en què s'esdevé la contingència. 

A aquests efectes ha d'entendre's que, amb caràcter general, la contingència de jubilació s'esdevé en el moment d'accedir a la jubilació en el règim de la Seguretat Social corresponent.

No obstant això, si es tracta de prestacions que percebin els beneficiaris del pla de pensions en cas de defunció del partícip, serà l'exercici en què s'esdevingui la defunció el que determini el límit temporal d'aplicació de la reducció, sempre que es compleixin els requisits.

  • Prestacions derivades de contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015

    El règim transitori serà d'aplicació, si escau, a les prestacions percebudes en l'exercici en el que s'esdevingui la contingència corresponent, o en els dos exercicis següents.

  • Prestacions derivades de contingències esdevingudes en l'exercici 2014

    En el cas de contingències esdevingudes en els exercicis 2011 a 2014, el règim transitori només podrà ser d'aplicació, si escau, a les prestacions percebudes fins a la finalització del vuitè exercici següent a aquell en el que es va esdevenir la contingència corresponent, per la qual cosa el 2022 només cap la seva aplicació a les prestacions derivades de contingències esdevingudes en l'exercici 2014.

Important: si la prestació en forma de capital es percep una vegada finalitzats aquests terminis, el contribuent no podrà aplicar reducció alguna per aquest concepte.