Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim transitori de reducció dels contractes d'assegurances de vida concertats abans de 31 de desembre de 1994

Atenció: en l'apartat següent  s'inclou  un exemple sobre l'aplicació d'aquest règim transitori.

Normativa: Disposició transitòria quarta Llei IRPF i art. 93.5 Reglament  IRPF

Conforme a la derogada Llei 18/1991, de l'IRPF, les prestacions derivades dels contractes d'assegurança de vida generaven increments o disminucions de patrimoni (llevat dels procedents d'operacions de capitalització i d'aquells contractes d'assegurança que no incorporaven el component mínim de risc i durada determinat en l'article 9 del Reglament de l'IRPF vigent en aquell moment) i a aquests increments i disminucions els eren aplicables els percentatges de reducció que establia  la disposició transitòria vuitena de l'esmentada Llei 18/1991.

Amb l'entrada en vigor l'1 de gener de 1999 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, desapareix aquest tractament fiscal, però s'introdueix un règim transitori  que manté l'aplicació d'aquells percentatges  de reducció  a  la part del rendiment corresponent a primes satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 1994. Aquest règim transitori s'ha mantingut  en l'actual Llei de l'IRPF  en els termes que passem a comentar a continuació.

Quan es percebi un capital diferit,  la part del rendiment net total corresponent a primes satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 1994, que s'hagués generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006, podrà reduir-se de la següent manera:

1. Càlcul del rendiment net total

Es determinarà la part del rendiment net total obtingut que correspon a cadascuna de les primes satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 1994.

Per fer-ho, es multiplicarà aquest rendiment total obtingut pel coeficient de ponderació que resulti del següent quocient:

 • En el numerador, el resultat de multiplicar la prima corresponent pel nombre d'anys transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la percepció.

 • En el denominador, la suma dels productes resultants de multiplicar cada prima pel nombre d'anys transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la percepció.

De manera resumida:

(Prima x núm. d'anys transcorreguts fins al cobrament)  ÷   ∑ (cada prima x núm. anys transcorreguts fins al cobrament)

2. Càlcul del rendiment net reductible

Es determinarà la part del rendiment  net corresponent a cadascuna de les primes satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 1994, que s'ha generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006.

A aquest efecte, es multiplicarà la quantia resultant de l'operació comentada en número 1. anterior pel coeficient de ponderació que resulti del següent quocient:

 • En el numerador, el temps transcorregut entre el pagament de la prima i el 20 de gener de 2006.

 • En el denominador, el temps transcorregut entre el pagament de la prima i la data de cobrament de la prestació.

De manera resumida:

Coeficient de ponderació = Dies transcorreguts des del pagament de la prima fins al 20-01-2006 ÷ Dies transcorreguts entre el pagament de la prima i la data de cobrament

3. Límit màxim conjunt i percentatges de reducció aplicables

Es calcularà l'import total dels capitals diferits corresponents a les assegurances de vida al rendiment net de la qual se li hagués aplicat el règim transitori, obtinguts des de l'1 de gener de 2015 fins al moment de la imputació temporal del capital diferit, distingint-se les següents situacions a l'efecte de l'aplicació dels percentatges de reducció (denominats també coeficients d'abatiment):

 1. Que l'import calculat (inclòs l'import del capital diferit obtingut al que es pretengui aplicar el règim transitori) sigui inferior a 400.000 euros.

  En aquest cas s'aplicarà a cadascuna de les parts del rendiment net calculades conforme al que disposa el número 2. anterior el percentatge de reducció del 14,28 per 100 per cada any transcorregut entre el pagament de la corresponent prima i el 31 de desembre de 1994.

  Quan haguessin transcorregut més de sis anys entre aquestes dates, el percentatge a aplicar serà el 100 per 100.

 2. Que l'import calculat (inclòs l'import del capital diferit al que es pretengui aplica el règim transitori) sigui superior a 400.000 euros, però l'import del capital diferit obtingut al que es pretengui aplicar el règim transitori sigui inferior a 400.000 euros.

  En aquest cas es practicarà la reducció a cadascuna de les parts del rendiment net generades amb anterioritat a 20 de gener de 2006 que proporcionalment corresponguin a la part del capital diferit que sumat als capitals diferits obtinguts amb anterioritat no superi 400.000 euros.

 3. Que l'import corresponent als capitals diferits obtinguts amb anterioritat sigui superior a 400.000 euros.

  En aquest cas no es practicarà reducció alguna.