Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Aportacions i contribucions a mutualitats de previsió social

En relació amb la reducció d'aquestes aportacions i contribucions, han de tenir-se en compte els següents requisits:

Requisits subjectius

 1. Professionals no integrats en algun dels règims de la Seguretat Social

  Dan dret a reducció les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social per professionals no integrats en algun dels règims de la Seguretat Social, pels seus cònjuges i familiars consanguinis en primer grau, així com pels treballadors de les esmentades mutualitats, en la part que tingui per objecte la cobertura de les contingències previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (jubilació, incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció del partícip o beneficiari i dependència severa o gran dependència del partícip), sempre que aquestes quantitats no hagin tingut la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net d'activitats econòmiques.

  Vegeu, dins el Capítol 7, i de les "Despeses del titular de l'activitat"el punt "Especialitats en l'IRPF de les aportacions a Mutualitats de Previsió Social del propi empresari o professional".

 2. Professionals o empresaris individuals integrats en qualsevol dels règims de la Seguretat Social

  Dan dret a reducció les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social per professionals o empresaris individuals integrats en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, pels seus cònjuges i familiars consanguinis en primer grau, així com pels treballadors de les esmentades mutualitats en la part que tingui per objecte la cobertura de les contingències de l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions comentades en el paràgraf anterior.

 3. Treballadors per compte aliè o socis treballadors

  Normativa: vegeu també disposició addicional novena Llei  IRPF

  Dan dret a reducció les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social per treballadors per compte aliè o socis treballadors, incloses les contribucions del promotor que els haguessin estat imputades en concepte de rendiments del treball, quan s'efectuïn d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació de Plans i Fons de Pensions, relativa a la protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, amb inclusió de la desocupació per als esmentats socis treballadors.

  Les contingències que hauran d'instrumentar-se en les condicions establertes en la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació de Plans i Fons de Pensions seran les de jubilació, incapacitat, defunció i dependència previstes en l'article 8.6 de l'esmentat text legal.

  Així mateix, donen dret a reducció les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb les mutualitats de previsió social que tinguin establertes els corresponents col·legis professionals, pels mutualistes col·legiats que siguin treballadors per compte aliè, pels seus cònjuges i familiars consanguinis en primer grau, així com pels treballadors de les esmentades mutualitats, sempre que existeixi un acord dels òrgans corresponents de la mutualitat que només permeti cobrar les prestacions quan concorrin les contingències previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (disposició addicional novena Llei IRPF ).

Requisits objectius

Els drets consolidats dels mutualistes només podran fer-se efectius en els supòsits previstos per als plans de pensions per l'article 8.8 de l'esmentat text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (desocupació de llarga durada, malaltia greu i a partir de 2025 per aportacions amb 10 anys d'antiguitat).

No obstant això, i per tal de facilitar que els afectats per l'erupció volcànica de la illa de La Palma puguin atendre les necessitats sobrevingudes de liquiditat, l'article 11 del Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 6 d'octubre), ha establert, amb caràcter excepcional i exclusivament  per al  període comprès entre el 6 d'octubre de 2021 i el  5 de juliol de 2022, la possibilitat que els mutualistes de previsió social puguin disposar anticipadament en determinats supòsits dels seus drets consolidats, fixant les condicions i l'import màxim de la disposició. Els supòsits per disposar anticipadament dels drets consolidats es comenten en aquest Capítol, dins les normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social, en l'apartat sobre disposició anticipada de drets consolidats.

Atenció:  en relació amb els afectats per l'erupció volcànica de la illa de La Palma, aquesta possibilitat de fer efectius els seus drets consolidats per part dels mutualistes que preveu l'article 11 del Reial Decret llei 20/2021, no és aplicable en cas de les mutualitats de previsió social que actuïn com sistema alternatiu a l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms, en relació amb els drets econòmics dels productes o assegurances utilitzades per complir amb aquesta funció alternativa.

Les quantitats percebudes en aquestes situacions estan subjectes al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions.