Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 2. Pareja de fet amb fills comuns, residents a la Comunitat Valenciana

El senyor A.S.T. i la senyora M.V.V., conviuen sense existència de vincle matrimonial i tenen en comú tres fills que conviuen amb ells i edats de les quals són 18, 12 i 6 anys, respectivament. El fill menor ha obtingut 4.050 euros de rendiments del capital mobiliari procedents d'una cartera de valors donada pel seu avi matern en néixer. Els restants fills no han obtingut rendes en l'exercici.

Determinar l'import del mínim personal i familiar d'ambdós contribuents en el supòsit de tributació individual i de tributació conjunta a l'efecte del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.

Solució:

Nota prèvia: la Comunitat Valenciana  ha exercit competències normatives en la regulació de les quanties del mínim personal i familiar, incrementant els imports dels mínims personals i familiars fixats en la Llei de l'IRPF.

1. Tributació individual del pare (el senyor A.S.T.) i de la mare (la senyora M.V.V.):

Mínim estatalMínim autonòmic
Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 6.105
Total mínim per contribuent 5.550 Total mínim per contribuent 6.105
Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.640) 1.320
Fill 2n (12 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (12 anys) (50% s/2.970) 1.485
Fill 3r (6 anys)(1) 0 Fill 3r (6 anys)(1) 0
Total mínim per descendents 2.550 Total mínim per descendents 2.805
 Total mínim personal i familiar 8.100  Total mínim personal i familiar 8.910

Nota a l'exemple:

(1) El fill de menor edat està obligat a presentar declaració de l'IRPF per raó de les rendes obtingudes en l'exercici (rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció no exemptes per un import superior a 1.600 euros anuals).

En optar per tributar de forma individual el pare i la mare, el fill de menor edat haurà de presentar també la seva pròpia declaració individual de l'IRPF. A més, en presentar declaració individual de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros, no donarà dret a cap dels seus pares a l'aplicació del mínim per descendents en les seves respectives declaracions.

Ha de notar-se que en la declaració individual del fill de menor edat (fill 3), haurà de figurar en concepte de mínim del contribuent la quantitat de 5.550 euros (mínim del contribuent estatal) i 6.105 euros (mínim del contribuent autonòmic). (Tornar mínim estatal) (Tornar mínim autonòmic)

2. Tributació conjunta del pare o de la mare amb els fills menors d'edat: (2)

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 6.105
Total mínim per contribuent 5.550 Total mínim per contribuent 6.105
Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.640) 1.320
Fill 2n (12 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (12 anys) (50% s/2.970) 1.485
Fill 3r (6 anys) 4.000 Fill 3r (6 anys)  4.400
Total mínim per descendents 6.550 Total mínim per descendents 7.205
 Total mínim personal i familiar 12.100  Total mínim personal i familiar 13.310

Nota a l'exemple:

(2) Al no existir vincle matrimonial entre els pares, la unitat familiar poden formar-la, a elecció seva, el pare o la mare amb els dos fills menors d'edat (fills 2n i 3r), sense que sigui possible, a efectes fiscals, que ambdós progenitors amb els esmentats fills formin una única unitat familiar.

El Mínim del contribuent aplicable en la tributació conjunta del pare o la mare amb els fills menors d'edat, és de 5.550 euros anuals (mínim estatal) i 6.105 euros (mínim autonòmic per a residents a la Comunitat Valenciana).

Així mateix, en conviure el pare i la mare amb els fills que formen part de la unitat familiar no resulta aplicable la reducció de la base imposable de 2.150 euros anuals a què es refereix l'article 84 de la Llei de l'IRPF. Vegeu, pel que fa al cas, el Capítol 13 anterior en el que es comenta les  reduccions de la  base imposable general  i de  l' estalvi.

Per part seva, en el supòsit de tributació conjunta del pare o la mare amb els fills menors d'edat (fills 2n i 3r), el mínim per descendents ha de distribuir-se per parts iguals entre els pares amb els qui conviuen els descendents que no tinguin rendes superiors a 1.800 euros, encara que un d'ells tributi conjuntament amb els fills. Aquesta és la raó per la qual  el mínim per descendents corresponent al fill de menor edat (fill 3), amb rendes superiors a 1.800 euros, correspon íntegrament al pare o la mare amb qui tributa conjuntament. En conseqüència, l'altre progenitor no tindrà dret a l'aplicació del Mínim per descendents per aquest fill.

El Mínim per descendents corresponent al fill 1r, que per ser major d'edat no forma part de la unitat familiar, també correspon a ambdós pares per parts iguals. En aquest cas, s'aplica l'import aprovat per la Comunitat Valenciana, que modifica l'import corresponent al mínim per descendents. (Tornar)

3. Tributació individual de l'altre progenitor: (3)

Mínim estatalMínim autonòmic
Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 6.105
Total mínim per contribuent 5.550 Total mínim per contribuent 6.105
Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.640) 1.320
Fill 2n (12 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (12 anys) (50% s/2.970) 1.485
Fill 3r (6 anys) 0 Fill 3r (6 anys) 0
Total mínim per descendents 2.550 Total mínim per descendents 2.805
Total mínim personal i familiar 8.100 Total mínim personal i familiar 8.910

Nota a l'exemple:

(3) L'altre progenitor en la seva declaració individual únicament té dret a aplicar la meitat del mínim per descendents corresponents als fills 1. i 2, al no tenir cap d'ells rendeixes superiors a 1.800 euros. Pel que fa al cas, en la determinació del mínim per descendents s'ha aplicat, novament, l'import aprovat per la Comunitat Valenciana, que modifica l'import corresponent al mínim per descendents. (Tornar)