Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 3. Matrimoni amb el que conviu un net i el pare d'un dels cònjuges, residents en la Comunitat Autònoma d'Aragón

El senyor S.C.B. i la senyora B.T.L. són matrimoni. El marit, de 67 anys d'edat, té acreditat un grau de discapacitat del 33 per 100. La dona, de 65 anys d'edat, no treballa fora de la llar familiar.

El matrimoni té tres fills que conviuen amb ells: el fill gran, de 28 anys, té acreditat un grau de discapacitat del 65 per 100. El fill mitjà, de 23 anys, és estudiant. La filla menor, de 20 anys, té un fill d'un any. Cap d'ells ha obtingut rendes en l'exercici superiors a 8.000 euros, ni presentada declaració per l'IRPF.

En el domicili del matrimoni conviu també el pare del marit, de 95 anys d'edat, que té acreditat un grau de discapacitat del 65 per 100 i rendes derivades de les quals exclusivament d'una pensió de jubilació ascendeixen en aquest exercici a 7.500 euros anuals. Per l'exercici 2022 no ha presentat declaració per l'IRPF.

Determinar l'import del mínim personal i familiar del matrimoni en  el supòsit de  tributació conjunta de la unitat familiar a l'efecte del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.

Solució:

Nota prèvia: atès que la Comunitat Autònoma d'Aragón no ha exercit competències normatives en la regulació de les quanties del mínim personal i familiar, l'import d'aquest determinat conforme al que disposa la Llei de l'IRPF ha d'utilitzar-se per al càlcul tant del gravamen estatal com del gravamen autonòmic.

Mínim estatalMínim autonòmic
Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 5.550
Increment per edat superior a 65 anys del marit 1.150 Increment per edat superior a 65 anys del marit 1.150 
Increment per edat superior a 65 anys de la dona 1.150 Increment per edat superior a 65 anys de la dona 1.150 
Total mínim per contribuent 7.850 Total mínim per contribuent 7.850
Mínim per descendents Fill 1r (28 anys) 2.400 Mínim per descendents Fill 1r (28 anys) 2.400
Fill 2n (23 anys) 2.700 Fill 2n (23 anys) 2.700
Fill 3r (20 anys) 4.000 Fill 3r (6 anys) 4.000
Nieto 4t (1 any) 4.500 Nieto 4t (1 any) 4.500
Increment per descendent menor de tres anys 2.800 Increment per descendent menor de tres anys 2.800
Total mínim per descendents 16.400 Total mínim per descendents 16.400
Mínim per ascendents (1) Padre del senyor S.C.B. (95 anys) 2.550
Mínim per ascendents (1) Padre del senyor S.C.B. (95 anys) 2.550
Mínim per discapacitat Del contribuent (El senyor S.C.B. amb un grau del 33%) 3.000 Mínim per discapacitat Del contribuent (El senyor S.C.B. amb un grau del 33%) 3.000
Del descendent (Fill 1r amb un grau del 65%) 9.000 Del descendent (Fill 1r amb un grau del 65%) 9.000
De l'ascendent (amb un grau del 65%) 9.000 De l'ascendent (amb un grau del 65%) 9.000
Increment en concepte de despeses d'assistència del descendent 3.000 Increment en concepte de despeses d'assistència del descendent 3.000
Increment en concepte de despeses d'assistència de l'ascendent 3.000 Increment en concepte de despeses d'assistència de l'ascendent 3.000
Total mínim per discapacitat 27.000 Total mínim per discapacitat 27.000
Total mínim personal i familiar (2) 53.800 Total mínim personal i familiar (2) 53.800

Nota a l'exemple:

(1)  1.150 euros per major de 65 anys + 1.400 per major de 75 anys = 2.550 euros  (Tornar mínim estatal) (Tornar mínim autonòmic)

(2) També podrà aplicar-se en la declaració conjunta de la unitat familiar una reducció de la base imposable de 3.400 euros anuals, amb caràcter previ a les reduccions legalment establertes. Vegeu, pel que fa al cas, el Capítol 13 anterior en el que es comenten les  reduccions de la base imposable general  i de l'estalvi. (Tornar mínim estatal) (Tornar mínim autonòmic)