Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 5. Matrimoni amb fills comuns i no comuns, residents en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El matrimoni compost pel senyor R.S.C i la senyora R.R.T., de 66 i 56 anys d'edat, respectivament. El senyor R.S.C té reconegut un grau de discapacitat del 33 per 100.

Amb el matrimoni conviuen quatre fills. Dos fills comuns, de 22 i 21 añós, respectivament i dos més, de 26 i 24 anys, fruit d'un matrimoni anterior del senyor R.S.C.  Cap dels fills ha obtingut rendes, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros anuals ni ha presentat declaració de l'IRPF

Determinar l'import del mínim personal i familiar d'ambdós cònjuges en el cas de tributació individual de cadascun dels cònjuges i en tributació conjunta de la unitat familiar a l'efecte del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.

Solució:

Nota prèvia: la Comunitat Autònoma d'Illes Balears ha exercit competències normatives en la regulació de les quanties del mínim personal i familiar, incrementant en un 10 per 100 els imports corresponents al mínim per contribuent major de 65 anys, mínim per al tercer descendent i el quart i els successius descendents i mínim per discapacitat.

1. Tributació individual del senyor R.S.C:(1)

Mínim estatalMínim autonòmic
Mínim del contribuent General 5.550

Mínim del contribuent 

General 6.105
Més de 65 anys 1.150 Més de 65 anys 1.265

Total mínim per contribuent

6.700

Total mínim per contribuent

7.370

Mínim per descendents

Fill 1r (24 anys)  2.400

Mínim per descendents

Fill 1r (24 anys)  2.400
Fill 2n (22 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (22 anys) (50% s/2.700) 1.350
Fill 3r (21 anys) (50% s/4.000) 2000 Fill 3r (21 anys) (50% s/4.400)  2.200

Total mínim per descendents

5.750

Total mínim per descendents

5.950

Mínim per discapacitat

Contribuent (El senyor R.S.C 33%) 3.000

Mínim per discapacitat

Contribuent (El senyor R.S.C 33%) 3.300

Total mínim personal i familiar

15.450 Total mínim personal i familiar 16.620

Nota a l'exemple:

(1) En la determinació de l'increment del mínim per contribuent major de 65 anys, mínim per al tercer descendent i el mínim per discapacitat s'ha aplicat l'import aprovat per la Comunitat Autònoma d'Illes Balears que augmenta en un 10 per 100 els imports fixats en els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei de l'IRPF.

Respecte als dos fills de l'anterior matrimoni del  senyor R.S.C. El major de 26 anys no compleix el requisit de l'edat (menor de 25 anys) per la qual cosa no dona dret al mínim per descendents. Pel  segon,  el senyor R.S.C., en ser la persona amb la que aquest descendent conviu, tenir aquest menys de  25 anys i  sense  rendes, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros anuals i no haver presentat declaració de l'IRPF, pot aplicar el mínim per descendents en la seva totalitat,   (Tornar)

2. Tributació individual de  la senyora R.R.T:(2)

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent

5.550

Mínim del contribuent

6.105

Mínim per descendents

Fill 1r (22 anys) (50% s/2.400) 1.200

Mínim per descendents

Fill 1r (24 anys) (50% s/2.400) 1.200
Fill 2n (21 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (22 anys) (50% s/2.700) 1.350
Total mínim per descendents 2.550 Total mínim per descendents 2.550

Total mínim personal i familiar

8.100

Total mínim personal i familiar

8.655

Nota a l'exemple:

(2) En la determinació de l'increment del mínim per contribuent major de 65 anys, mínim per al tercer descendent i el mínim per discapacitat s'ha aplicat l'import aprovat per la Comunitat Autònoma d'Illes Balears que augmenta en un 10 per 100 els imports fixats en els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei de  l' IRPF.  (Tornar)

3. Tributació conjunta de la unitat familiar (3)

Mínim estatal

Mínim autonòmic:

Mínim del contribuent 

General 5.550

Mínim del contribuent 

General 6.105
Més de 65 anys 1.150 Més de 65 anys 1.265
Total mínim per contribuent 6.700 Total mínim per contribuent 7.370

Mínim per descendents

Fill 1r (24 anys) (100% s/2.400) 2.400

Mínim per descendents

Fill 1r (24 anys) (100% s/2.400) 2.400
Fill 2n (22 anys) (100% s/2.700) 2.700 Fill 2n (22 anys) (100% s/2.700) 2.700
Fill 3r (21 anys) (100% s/4.000) 4.000 Fill 3r (21 anys) (100% s/4.000) 4.400
Total mínim per descendents 9.100 Total mínim per descendents 9.500
Mínim per discapacitat Contribuent (El senyor R.S.C 33%) 3.000 Mínim per discapacitat Contribuent (El senyor R.S.C 33%) 3.300

  Total mínim personal i familiar

18.800   Total mínim personal i familiar 20.170

Nota a l'exemple:

(3) En la determinació de l'increment del mínim per contribuent major de 65 anys, mínim per al tercer descendent i el mínim per discapacitat s'ha aplicat l'import aprovat per la Comunitat Autònoma d'Illes Balears que augmenta en un 10 per 100 els imports fixats en els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei de l'IRPF.

El mínim del contribuent de l'article 57 de la Llei de l'IRPF és en qualsevol cas de 5.550 euros anuals (mínim estatal) i 7.370 (mínim autonòmic per a residents en Illes les Balears majors de 65 anys) independentment del nombre d'integrants de la unitat familiar. No obstant això, en la tributació conjunta de la unitat familiar pot reduir-se la base imposable en 3.400 euros anuals, amb caràcter previ a les reduccions legalment establertes. Vegeu, pel que fa al cas, el Capítol 13 anterior en el que es comenten les  reduccions de la base imposable general  i de l'estalvi. (Tornar)