Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 6. Contribuent amb un fill adoptat en l'exercici amb discapacitat, residents en la Comunitat Autònoma de La Rioja

La senyora M.M.A., de 31 anys d'edat i residència a Logronyo va adoptar amb data 5 de maig de 2022, mitjançant resolució judicial que va ser inscrita en el Registre Civil el novembre d'aquell any, a un menor de 5 anys d'edat amb un grau de discapacitat del 40 per 100 que conviu amb ella i que no ha obtingut rendes, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros anuals ni ha presentat declaració de l'IRPF

Determinar l'import del mínim personal i familiar en tributació conjunta a l'efecte del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.

Solució:

Nota prèvia: La Comunitat Autònoma de La Rioja ha exercit competències normatives en la regulació de les quanties del mínim personal i familiar, incrementant en un 10 per 100 l'import del mínim per discapacitat de descendents.

Tributació conjunta de la unitat familiar (1),

Total mínim personal i familiar 13.750 Total mínim personal i familiar 14.050

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent 5.550 Mínim del contribuent 5.550
Mínim per descendents Fill 2.400 Mínim per descendents Fill 2.400
Increment per menor 3 anys (2) 2.800 Increment per menor 3 anys (2) 2.800
Mínim per discapacitat Fill
3.000 Mínim per discapacitat Fill (3) 3.300

Notes a l'exemple:

(1) El mínim del contribuent de l'article 57 de la Llei de l'IRPF és, en qualsevol cas, de 5.550 euros anuals independentment del nombre de membres integrats en la unitat familiar. No obstant això, en la tributació conjunta de la unitat familiar pot reduir-se la base imposable en 2.150 euros anuals, en tractar-se de la segona de les modalitats d'unitat familiar a què es refereix l'article 82 de la Llei de l'IRPF, amb caràcter previ a les reduccions legalment establertes. Vegeu, pel que fa al cas, el Capítol 13 anterior en el que es comenten les  reduccions de la base imposable general  i de l'estalvi. (Tornar)

(2) S'aplica l'augment de mínim per descendents menors de 3 anys, d'acord amb el que estableix l'article 58.2 de la Llei de l'IRPF que assenyala que "els supòsits d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, aquest augment es produirà, independentment de l'edat del menor, durant el període impositiu en què s'inscrigui en el Registre Civil i en els dos següents. Quan la inscripció no sigui necessària, l'augment es podrà practicar durant el període impositiu en què es produeixi la resolució judicial o administrativa corresponent i en els dos següents". (Tornar unitat familiar) (Tornar increment < 3 anys)

(3) En la determinació del mínim per discapacitat del descendent s'ha aplicat l'import aprovat per la Comunitat Autònoma de La Rioja que modifica l'import corresponent al mínim per discapacitat de descendents. (Tornar fill)