Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Requisits i condicions per aplicar l'increment addicional

Perquè la deducció per maternitat s'incrementi fins a 1.000 euros addicionals és necessari que es donin els següents requisits:

1r. S'han de complir els requisits anteriorment comentats sobre  beneficiaris e fills que donen dret a la deducció per maternitat.

2n. A més, és necessari que el contribuent hagi satisfet durant el període impositiva despeses de custòdia del fill menor de tres anys.

Es consideren DESPESES DE CUSTÒDIA a les quantitats satisfetes pel contribuent que compleixin les següents condicions :

 1. Que siguin satisfetes a guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

  Precisions:

  El terme “autoritzats” ha d'entendre's exigible tant a centres d'educació infantil, com a guarderies.

  La deducció per maternitat és una mesura vinculada a l'àmbit educatiu (primer cicle d'educació infantil), per la qual cosa la seva aplicació es refereix a centres d'educació infantil, públics o privats, que desenvolupen el referit cicle i en conseqüència que estiguin autoritzats per l'Administració educativa competent. Vegeu sobre això la Resolució del    TEAC de 26 de maig de 2021, Reclamació número  00/0946/2021,  recaiguda recurs extraordinari d'alçada en unificació de criteri.

  Per això, no és procedent l'aplicació de la deducció respecte de despeses satisfetes a persones físiques o jurídiques que puguin desenvolupar tasques de custòdia de nens menors de tres anys amb diferents finalitats alienes a les educatives abans referides. Serien els casos de despeses en què s'ha incorregut en empreses o establiments oberts al públic que acullen menors amb diferents fins (locals de celebracions d'aniversari o festes infantils, ludoteques, locals de mera custòdia, campaments infantils, etcètera) o de despeses satisfetes a particulars en el domicili familiar per custòdia de menors (atencions realitzats per familiars retribuïts, despeses de custòdia satisfets a “cangurs”, empleats de la llar, etcètera), i que poden requerir o no autorització administrativa, com ocorreria en el cas d'obertura d'establiments oberts al públic, que requereixen determinades llicències municipals o autonòmiques, si bé no comptaran amb l'autorització de l'administració educativa per la naturalesa o finalitat de la custòdia.

 2. Que s'abonin els següents conceptes :

  • la preinscripció i matrícula de menors de 3 anys,

  • l'assistència, en horari general i ampliat, i

  • l'alimentació.

 3. Que el seu abonament correspongui a despeses que s'hagin produït per mesos complets.

 4. Que no tinguin per al contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exemptes per aplicació del que disposa l'article 42.3. b) o d) de la Llei de l'IRPF, és a dir, per:

  • La contractació directament o indirectament per empreses o ocupadors del servei de primer cicle d'educació infantil per als fills dels seus treballadors en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats [Art, 42.3.b) Llei IRPF ].

  • La prestació del servei d'educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat [Art. 42.3.d) Llei IRPF ]

Especialitat: aplicació de l'increment fins que el fill comience el segon cicle d'educació infantil

Durant el període impositiu en què el fill menor compleixi tres anys, l'increment podrà resultar d'aplicació respecte de les despeses en què s'ha incorregut amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el que pugui començar el segon cicle d'educació infantil.

A aquests efectes tingui-se en compte que en cas que el descendent compleixi els tres anys el mes de gener o en cas que la mare comience a treballar l'any en el que el fill compleix aquella edat, però després d'haver-la complert, no es podrà aplicar la deducció per maternitat, si bé això no impedirà aplicar l'increment de despeses de guarderia o centre d'educació infantil autoritzat per les despeses originades fins al mes en el que el descendent pot iniciar el segon cicle d'educació infantil.

Obligació d'informació per part de guarderies o centres d'educació infantil autoritzats :

L'article 69.9 del Reglament de l'IRPF,  en desenvolupament del que disposa l'apartat 5 de l'esmentat article 81 de la Llei de l'IRPF, estableix  per a les guarderies o centres d'educació infantil autoritzats l'obligació de presentar una  declaració informativa sobre els menors i les despeses que donin dret a l'aplicació de l'increment de la deducció.

L'Ordre HAC/1400/2018, de 21 de desembre, per la qual s'aprova el model 233, "Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats" i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació, i es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE de 27 de novembre).