Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00026 Entitat inactiva

Marcaran aquesta casella aquells contribuents de l'Impost sobre Societats que, en el període impositiu objecte de declaració, no hagin reflectit cap import en el compte de pèrdues i guanys continguda a les pàgines 7 i 8 del model 200.

Marcaran també aquesta casella les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banco de España, entitats asseguradores, institucions d'inversió col·lectiva o societats de garantia recíproca que no hagin realitzat operacions que, d'acord amb les normes comptables que els siguin aplicables, suposi el corresponent registre de les mateixes en el seu compte de pèrdues i guanys de les pàgines 30, 38 a 40, 46 o 51 del model 200, respectivament.

Per consultar les especialitats de les societats inactives en l'apartat «Societats inactives» del Capítol 1 d'aquest Manual pràctic.