Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per inversió en empreses agràries

Normativa:Art. 13 ter.Dos Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable siguin:

  1. Participacions en el capital social de:

   1r Societats de foment forestal regulades en la Llei 7/2012, de 28 de juny, de muntanyes de Galícia.

   2n Entitats agràries, cooperatives agràries o d'explotació comunitària de la terra que tinguin per objecte exclusiu activitats agràries.

   3r Les entitats que tinguin per objecte la mobilització o recuperació de les terres agràries de Galícia, a l'empara dels instruments previstos en la Llei 11/2021, de 14, de maig, de recuperació de la terra agrària de Galícia.

  2. Préstecs realitzats a favor de les mateixes entitats citades en la lletra a) anterior, així com garanties que el contribuent constitueixi personalment a favor d'aquestes entitats.

  3. Participacions dels socis capitalistes en comptes en participació constituïts per al desenvolupament d'activitats agràries i en les quals el partícip gestor sigui alguna de les entitats citades en la lletra a) anterior.

 • Les inversions a què sigui aplicable la deducció deuen formalitzar-se en escriptura pública, en la qual s'ha d'especificar la identitat dels contribuents que pretenguin aplicar aquesta deducció i l'import de l'operació respectiva.

 • Les inversions realitzades s'han de mantenir en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de cinc anys, computat a partir de l'endemà a la data en què es formalitzi l'operació en escriptura pública.En el cas d'operacions de finançament, el termini de venciment haurà de ser superior o igual a cinc anys, sense que es pugui amortitzar una quantitat superior al 20 % anual de l'import del principal.Durant aquell mateix termini de cinc anys s'han de mantenir les garanties constituïdes.

Quantia de la deducció

 • El 100 per 100 de la part de la quota que proporcionalment correspongui als esmentats béns o drets.

 • En el cas de participacions en el capital social d'entitats [apartat a) dels béns o drets de contingut econòmic que s'indiquen en l'apartat anterior], la deducció només s'aplicarà al valor d'aquestes, determinat segons les regles d'aquest impost, en la part que correspongui a la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat agrària, disminuïts en l'import dels deutes derivats de la mateixa, i el valor del patrimoni net de l'entitat.Per determinar aquesta proporció es prendrà el valor que es dedueixi de la comptabilitat, sempre que aquesta reflecteixi fidelment la veritable situació patrimonial de l'entitat.

 • En el cas de préstecs o participacions en comptes en participació [apartats b) i ca) dels béns o drets de contingut econòmic que s'indiquen en l'apartat anterior], la deducció només s'aplicarà a l'import que financi l'activitat agrària de l'entitat, entenent-se que financen aquesta activitat en la part que resulti d'aplicar a la seva quantia total la proporció determinada conforme al previst en el paràgraf anterior.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les exempcions de l'article 4 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni, encara que l'esmentada exempció sigui parcial.

Així mateix aquesta deducció és incompatible amb la deducció "Per creació de noves empreses o ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació"