Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Per inversió en empreses agràries

Normativa: Art. 13 ter.Dos Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable siguin:

  1. Participacions en el capital social de:

   1a Societats de foment forestal regulades en la Llei 7/2012, de 28 de juny, de muntanyes de Galícia.

   2a Entitats agràries, cooperatives agràries o d'explotació comunitària de la terra que tinguin per objecte exclusiu activitats agràries.

   3r Les entitats que tinguin per objecte la mobilització o recuperació de les terres agràries de Galícia, a l'empara dels instruments previstos en la Llei 11/2021, de 14, de maig, de recuperació de la terra agrària de Galícia.

  2. Préstecs realitzats a favor de les mateixes entitats esmentades en la lletra a) anterior, així com garanties que el contribuent constitueixi personalment a favor d'aquestes entitats.

  3. Participacions dels socis capitalistes en comptes en participació constituïdes per al desenvolupament d'activitats agràries i en les que el partícip gestor sigui alguna de les entitats esmentades en la lletra a) anterior.

 • Les inversions a les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en la qual ha d'especificar-se la identitat dels contribuents que pretenguin aplicar aquesta deducció i l'import de l'operació respectiva.

 • Les inversions realitzades han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de cinc anys, computat a partir de l'endemà de la data en què es formalitzi l'operació en escriptura pública. En el cas d'operacions de finançament, el termini de venciment haurà de ser superior o igual a cinc anys, sense que es pugui amortitzar una quantitat superior al 20% anual de l'import del principal. Durant aquell mateix termini de cinc anys han de mantenir-se les garanties constituïdes.

Quantia de la deducció

 • El 100 per 100 de la part de la quota que proporcionalment correspongui als esmentats béns o drets.

 • En el cas de participacions en el capital social d'entitats [apartado a) dels béns o drets de contingut econòmic que s'indiquen en l'apartat anterior], la deducció només s'aplicarà al valor d'aquestes, determinat segons les regles d'aquest impost, en la part que correspongui a la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat agrària, disminuïts en l'import dels deutes derivades de la mateixa, i el valor del patrimoni net de l'entitat. Per determinar aquesta proporció es prendrà el valor que es dedueixi de la comptabilitat, sempre que aquesta reflecteixi fidelment la veritable situació patrimonial de l'entitat.

 • En el cas de préstecs o participacions en comptes en participació [apartados b) i ca) dels béns o drets de contingut econòmic que s'indiquen en l'apartat anterior], la deducció només s'aplicarà a l'import que financi l'activitat agrària de l'entitat, entenent-se que financen aquesta activitat en la part que resulti d'aplicar a la seva quantia total la proporció determinada conforme al que preveu el paràgraf anterior.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les exempcions de l'article 4 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, encara que aquesta exempció sigui parcial.

Així mateix aquesta deducció és incompatible amb la deducció "Per creació de noves empreses o ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació"