Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Per creació de noves empreses o ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació

Normativa: Art. 13 ter.Un Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

Que entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable figuri algun al que se li van aplicar les deduccions en la quota íntegra autonòmica de l'IRPF relatius a la creació de noves empreses o ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació, o inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació.

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 75 per 100 de la part de la quota  que proporcionalment correspongui als esmentats béns o drets.

  • El límit màxim de deducció serà de 4.000 euros  per subjecte passiu.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits previstos en les deduccions de l'IRPF determinarà la pèrdua d'aquesta deducció.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb les deduccions "Per inversió en empreses agràries" i "Per la participació en els fons propis d'entitats que explotin béns immobles en centres històrics".