Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per la participació en els fons propis d'entitats que explotin béns immobles en centres històrics

Normativa:Art. 13 ter.Cinco Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable s'incloguin participacions en els fons propis d'entitats en l'actiu dels quals es trobin béns immobles situats en algun dels centres històrics determinats a l'annex de l'Ordre d'1 de març de 2018.

    Vegeu l'Ordre d'1 de març de 2018, per la que es determinen els centres històrics a efectes d'aquestes deduccions (DOG del 13). 

  • Que els esmentats béns immobles siguin afectes a una activitat econòmica almenys durant la meitat de l'any natural corresponent a la meritació.

Quantia de la deducció

  • El 100 per 100 de la part de la quota que proporcionalment correspongui a les esmentades participacions.
  • La deducció només arribarà al valor de les participacions, determinat segons les regles d'aquest impost, en la part que correspongui a la proporció existent entre els esmentats béns immobles, minorats en l'import dels deutes destinats a finançar-los, i el valor del patrimoni net de l'entitat.

    Per determinar l'esmentada proporció es prendrà el valor que es dedueixi de la comptabilitat, sempre que aquesta reflecteixi fidelment la veritable situació patrimonial de la societat.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb l'aplicació per als mateixos béns o drets de les exempcions de l'article 4 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni, encara que l'esmentada exempció sigui parcial.

Així mateix aquesta deducció és incompatible amb la deducció "Per creació de noves empreses o ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació" 

Justificació documental

La pertinença del bé immoble a un centre històric s'acreditarà, d'acord amb l'establert per l'article único.2 de l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG del 13), mitjançant certificat emès per l'ajuntament corresponent que el bé immoble es troba situat dins de la delimitació fixada a l'annex de l'esmentada Ordre d'1 de març de 2018.