Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Centres de treball mòbils o itinerants

El règim general de dietes i despeses de viatge exceptuats de gravamen serà també aplicable a les assignacions per a despeses de locomoció, manutenció i estada que percebin els treballadors contractats específicament per prestar els seus serveis en empreses amb centres de treball mòbils o itinerants, sempre que aquelles assignacions corresponguin a desplaçaments a municipi diferent del que constitueixi la residència habitual del treballador.