Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Centres de treball mòbils o itinerants

El règim general de dietes i despeses de viatge exceptuades de gravamen serà també aplicable a les assignacions per a despeses de locomoció, manutenció i estada que percebin els treballadors contractats específicament per prestar els seus serveis en empreses amb centres de treball mòbils o itinerants, sempre que aquelles assignacions corresponguin a desplaçaments a municipi diferent del qual constitueixi la residència habitual del treballador.