Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Membres de les meses electorals

Estaran exceptuades de gravamen les quantitats percebudes pels membres de les Meses Electorals d'acord amb el que estableix l'Ordre Ministerial de 3 d'abril de 1991 (BOE de 5-4-91).