Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Membres del tribunal del jurat

Estaran exceptuats de gravamen les quantitats percebudes pels candidats a jurat i pels jurats titulars i suplents com a conseqüència del compliment de les seves funcions, d'acord amb el previst al Reial Decret 385/1996, d'1 de març (BOE de 14-3-96).