Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Personal destinat a l'estranger

En aquests supòsits no s'exigeix el requisit de què el desplaçament i permanència no sigui per un període continuat superior a nou mesos.

Així mateix, la quantia de les dietes exceptuades de gravamen en aquests casos és incompatible amb l'exempció per als rendiments percebuts per treballs realitzats a l'estranger, prevista en l' article 6 del Reglament de l'impost.

 1. FUNCIONARIS PÚBLICS ESPANYOLS AMB DESTINACIÓ A L'ESTRANGER

  Tindrà la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya, com a conseqüència de l'aplicació dels mòduls i de la percepció de les indemnitzacions previstes en els articles 4, 5 i 6 del Reial decret 6/1995, de 13 de gener, pel qual es regula el règim de retribucions dels funcionaris destinats a l'estranger, i calculant aquest excés en la forma prevista en aquest Reial decret, i la indemnització prevista en l'article 25.1 i 2 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.

 2. PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT AMB DESTINACIÓ A L'ESTRANGER

  Tindrà la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés que percebi sobre les retribucions totals que obtindria per sous, triennis, complements o incentius, en el supòsit de trobar-se destinat a Espanya. A aquests efectes, l'òrgan competent en matèria retributiva acordarà les equiparacions retributives que puguin correspondre a aquest personal si estigués destinat a Espanya.

 3. FUNCIONARIS I PERSONAL AL SERVEI D'ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  Tindrà la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés percebut pels funcionaris i el personal al servei d'unes altres Administracions Públiques, en la mesura que tinguin la mateixa finalitat que els establerts en els articles 4, 5 i 6 del Reial decret 6/1995, de 13 de gener, pel qual es regula el règim de retribucions dels funcionaris destinats a l'estranger o no excedeixi les equiparacions retributives, respectivament.

 4. EMPLEATS D'EMPRESES AMB DESTINACIÓ A L'ESTRANGER

  Tindrà la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien per sous, jornals, antiguitat, pagues extraordinàries, fins i tot la de beneficis, ajuda familiar o qualsevol altre concepte, per raó de càrrec, treball, categoria o professió en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya.