Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Personal de vol de les companyies aèries

Quan no s'hagi pernoctat en municipi diferent del lloc de treball habitual i del qual constitueixi la residència del perceptor, es consideraran com a assignacions per a despeses normals de manutenció:

  1. Desplaçament dins del territori espanyol:36,06 euros diaris com a màxim.

  2. Desplaçament a territori estranger:66,11 euros diaris com a màxim.

Si en un mateix dia es produeixen les dues circumstàncies, la quantia aplicable és la que correspongui segons el nombre més gran de vols realitzats.