Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Relacions laborals especials de caràcter dependent

Quan les despeses de locomoció i manutenció no els siguin rescabalats específicament per les empreses als qui prestin els seus serveis, els contribuents que obtinguin rendiments del treball que es derivin de  relacions laborals especials de caràcter dependent podran minorar els seus ingressos, per a la determinació dels seus rendiments nets, en les següents quantitats, sempre que justifiquin la realitat dels seus desplaçaments:

 1. Per despeses de locomoció:

  • Quan s'utilitzin mitjans de transport públic, l'import de la despesa que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.

  • En un altre cas, la quantitat que resulti de computar 0,19 euros per quilòmetre recorregut, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

 2. Per despeses de manutenció :

  • Desplaçament dins el territori espanyol: 26,67 euros diaris.

  • Desplaçament a territori estranger: 48,08 euros diaris.

 3. Per despeses d'estada:

  Les despeses d'estada hauran d'estar rescabalats per l'empresa i en aquest cas podran minorar els ingressos en l'import que es justifiqui.