Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Trasllat del lloc de treball

Estaran exceptuades de gravamen les quantitats que s'abonin al contribuent amb motiu del trasllat de lloc de treball a municipi diferent, sempre que aquest trasllat exigeixi el canvi de residència i corresponguin, exclusivament, a despeses de locomoció i manutenció del contribuent i dels seus familiars durant el trasllat i a despeses de trasllat del seu mobiliari i béns.

Les quantitats satisfetes per l'empresa als empleats amb motiu del trasllat a un altre centre de treball que excedeixin aquests imports, es consideraran rendiments del treball obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, als efectes de l'aplicació de la reducció del 30 per 100 sobre el rendiment íntegre (art. 11.1.a Rgl.)