Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.2. Ingressos íntegres (Capital immobiliari)

Tindran la consideració d'ingressos íntegres de capital immobiliari els que es derivin dels següents conceptes:

  • Arrendament o constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre béns immobles (art. 22 Llei)

Tindran la consideració de rendiments íntegres procedents de la titularitat de béns immobles rústics i urbans o de drets reals que recaiguin sobre ells, tots els que es derivin de l'arrendament o de la constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre els mateixos, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa.

Es computarà com a rendiment íntegre l'import que per tots els conceptes hagi de satisfer l'arrendatari, subarrendatari, adquirent o cessionari del dret d'ús, inclòs, si escau, el corresponent a tots aquells béns cedits amb l'immoble i exclòs l'impost sobre el valor afegit, o si escau l'Impost General Indirecte Canari.

Retencions

Quan els ingressos derivats del capital immobiliari estiguin sotmesos a retenció, s'indicarà en la casella corresponent de la finestra de captura de dades l'import de les quantitats retingudes. El programa trasllada aquestes quantitats a la casella  0598 de la pàgina 17 de la declaració.

  • Participació del propietari o usufructuari en el preu del subarrendament o traspàs

En els supòsits de subarrendament o traspàs, el propietari o usufructuari de l'immoble haurà de computar com a ingressos íntegres les quantitats percebudes en concepte de participació en el preu de tals operacions.

Rendiment en cas de parentesc (art. 24 Llei)

Quan l'adquirent, cessionari, arrendatari o subarrendatari del bé immoble o del dret real que recaigui sobre el mateix, sigueu el cònjuge o un parent del contribuent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament (pares-fills; avis-nets; germans; oncles-nebots), el rendiment net total no podrà ser inferior al que resulti d'aplicar les regles de l'apartat"IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES".

RENDES ESTIMADES (art. 40 Llei)

Es presumiran retribuïdes, llevat que hi hagi una prova en contra, les prestacions de béns o drets susceptibles de generar rendiments del capital (art. 6.5 Llei)

La valoració de les rendes estimades s'efectuarà pel valor normal de mercat. S'entendrà per valor normal de mercat la contraprestació que acordarien subjectes independents, llevat que hi hagi una prova en contra.

OPERACIONS VINCULADES (art.41 Llei)

Amb caràcter general, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s'apliquen les regles de valoració de les operacions vinculades en els termes previstos en l'article 16 de la Llei de l'impost sobre Societats.