Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Delimitación da obriga de declarar no IRPF

Importante: para os efectos da determinación da obriga de declarar non se teñen en conta as rendas exentas.

Delimitación positiva

Están obrigados a presentar a declaración polo IRPF do exercicio 2020, os seguintes contribuíntes:

a. Contribuíntes que obtivesen no exercicio rendas superiores ás contías que para cada clase ou fonte se sinalan máis abaixo.

b. Contribuíntes que, con independencia da contía e natureza ou fonte das rendas obtidas, tivesen dereito a aplicar o réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda habitual, a dedución por dobre imposición internacional, ou ben realizasen achegas a patrimonios protexidos das persoas con discapacidade, plans de pensións, plans de previsión asegurados, plans de previsión social empresarial, seguros de dependencia ou mutualidades de previsión social que reduzan a base impoñible, cando exerciten o correspondente dereito.

c. Contribuíntes non obrigados a declarar por razón da contía e natureza ou fonte da renda obtida no exercicio, que soliciten a devolución derivada da normativa do IRPF que, se é o caso, lles corresponda (entre outros casos por razón das retencións e ingresos a conta soportados ou por razón das deducións por maternidade, familia numerosa ou persoas con minusvalidez a cargo).

A liquidación provisional que, se é o caso, poida practicar a Administración tributaria a estes contribuíntes non poderá implicar ningunha obriga distinta da restitución do previamente devolto máis o xuro de mora a que se refire o artigo 26.6 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria.Todo iso sen prexuízo da posterior comprobación ou investigación que, se é o caso, poida realizar a Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Novidade 2020: as persoas titulares do ingreso mínimo vital regulado no Real Decreto-lei 20/2020, de 29 de maio e todas as persoas integrantes da unidade de convivencia están obrigados a presentar anualmente declaración correspondente ao IRPF, de acordo co artigo 33.1.f) e 2.c) do mencionado Real Decreto-lei 20/2020, con independencia de que cumpran ou non os requisitos establecidos no artigo 96 da Lei do IRPF para a obriga de declarar.

Delimitación negativa

Non están obrigados a presentar declaración pola contía e natureza das rendas obtidas:

1.Os contribuíntes cuxas rendas procedan exclusivamente das seguintes fontes, sempre que non superen ningún dos límites que en cada caso se sinalan, en tributación individual ou conxunta:

A. Rendementos íntegros do traballo (incluídas, entre outras, as pensións e haberes pasivos, comprendidos os procedentes do estranxeiro, así como as pensións compensatorias e as anualidades por alimentos non exentas) cuxo importe non supere a cantidade de:

. 22.000 euros anuais, con carácter xeral.

. 14.000 euros anuais, nos seguintes supostos:

 1. Cando os rendementos do traballo procedan de máis dun pagador.

  Non obstante, o límite será de 22.000 euros anuais nos seguintes supostos:

  1.Cando, procedendo de máis dun pagador, a suma das cantidades percibidas do segundo e restantes pagadores, por orde de contía, non superen no seu conxunto a cantidade de 1.500 euros anuais.

  E iso con independencia de que as cantidades satisfeitas polo segundo e ulteriores pagadores estean sometidas ao procedemento xeral de retención, sexan pensións compensatorias ou outros rendementos non sometidos a retención ou estean sometidas a tipo fixo de retención.

  2.Cando se trate de pensionistas cuxos únicos rendementos do traballo consistan nas prestacións pasivas a que se refire o artigo 17.2.a) da Lei do IRPF procedentes de dous ou máis pagadores, sempre que o importe das retencións practicadas por estes fose determinado pola Axencia Tributaria, logo de solicitude do contribuínte para o efecto, a través do modelo 146 e, ademais, cúmpranse os seguintes requisitos:

  • Que non aumentase ao longo do exercicio o número dos pagadores de prestacións pasivas respecto dos inicialmente comunicados ao formular a solicitude.
  • Que o importe das prestacións efectivamente satisfeitas polos pagadores non difira en máis de 300 euros anuais do comunicado inicialmente na solicitude.
  • Que non se producise durante o exercicio ningunha outra das circunstancias determinantes dun aumento do tipo de retención previstas no artigo 87 do Regulamento do IRPF.

  Precisión: respecto ao Modelo 146 véxase a Resolución do 13 de xaneiro de 2003 (BOE do 14), pola que se aproba o modelo 146 de solicitude de determinación do importe das retencións, que poden presentar os contribuíntes perceptores de prestacións pasivas procedentes de máis dun pagador, e se determinan o lugar, prazo e condicións de presentación.

 2. Cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos

  Téñase en conta que están exentas do IRPF as anualidades por alimentos percibidas dos pais en virtude de decisión xudicial.Véxanse a este respecto os Capítulos 2.

 3. Cando o pagador dos rendementos do traballo non estea obrigado a reter.
 4. Cando se perciban rendementos íntegros do traballo suxeitos a tipo fixo de retención.

  Ten esta consideración en 2020 o tipo de retención do 35 por 100 ou do 19 por 100 (cando os rendementos procedan de entidades cun importe neto da cifra de negocios inferior a 100.000 euros) aplicable ás retribucións percibidas pola condición de administradores e membros dos Consellos de Administración, das Xuntas que fagan as súas veces e demais membros doutros órganos representativos, así como o tipo de retención do 15 por 100 aplicable aos rendementos derivados de impartir cursos, conferencias e similares, ou derivados da elaboración de obras literarias, artísticas ou científicas, sempre que se ceda o dereito á súa explotación.

  Importante: en caso de tributación conxunta haberán de terse en conta os mesmos límites cuantitativos sinalados anteriormente.Non obstante, para os efectos de determinar o número de pagadores atenderase á situación de cada un dos membros da unidade familiar individualmente considerado.Así, por exemplo, nunha declaración conxunta de ambos os dous cónxuxes, cada uns dos cales percibe as súas retribucións dun único pagador, o límite determinante da obriga de declarar é de 22.000 euros anuais.

B. Rendementos íntegros do capital mobiliario (dividendos de accións, intereses de contas, de depósitos ou de valores de renda fixa, etc.)y ganancias patrimoniais (ganancias derivadas de reembolsos de participacións en Fondos de investimento, premios pola participación en concursos ou xogos, etc.), sempre que uns e outras estivesen sometidos a retención ou ingreso a conta e a súa contía global non supere a cantidade de 1.600 euros anuais.

A normativa do IRPF non prevé a posibilidade de compensar os rendementos íntegros positivos e negativos do capital mobiliario para os efectos da obriga de declarar.En consecuencia, só se computarán para determinar se existe obriga de declarar os rendementos íntegros positivos.

Exclúese do límite conxunto de 1.600 euros anuais ás ganancias patrimoniais procedentes de transmisións ou reembolsos de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo nas que a base de retención non proceda determinala pola contía a integrar na base impoñible.

Importante: cando a base de retención non se determine en función da contía a integrar na base impoñible, a ganancia patrimonial obtida procedente de transmisións ou reembolsos de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo non poderá computarse como ganancia patrimonial sometida a retención ou ingreso a conta para os efectos dos límites excluíntes da obriga de declarar.

C. Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de Letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros anuais.

Por non dar lugar a imputación de rendas inmobiliarias, non se tomarán en consideración a estes efectos a vivenda habitual do contribuínte, nin tampouco as prazas de garaxe adquiridas conxuntamente con esta ata un máximo de dous, así como o chan non edificado.

2.Os contribuíntes que obtivesen no exercicio 2020 exclusivamente rendementos íntegros do traballo, do capital (mobiliario ou inmobiliario) ou de actividades económicas, así como ganancias patrimoniais, sometidos, ou non a retención, ata un importe máximo conxunto de 1.000 euros anuais e perdas patrimoniais de contía inferior a 500 euros, en tributación individual ou conxunta.

Para determinar as contías sinaladas nos puntos 1 e 2 anteriores, non se tomarán en consideración as rendas que estean exentas do IRPF, como, por exemplo, as bolsas públicas para cursar estudos en todos os niveis e graos do sistema educativo, as anualidades por alimentos recibidas dos pais por decisión xudicial etc.

Tampouco se terán en conta as rendas suxeitas ao Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas, regulado na disposición adicional trixésimo terceira da Lei do IRPF.

Ningunha das contías ou límites se incrementará ou ampliará en caso de tributación conxunta de unidades familiares.