Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para o pai ou nai de familia monoparental e, no seu caso, con ascendentes maiores de 75 anos

Normativa:Arts.10 e 4 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contía da dedución

100 euros para contribuíntes que sexan pais ou nais de familia monoparental na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

Ten a consideración de familia monoparental, para os efectos da dedución, a formada por o pai ou a nai e todos os fillos que convivan cun ou outro e que reúnan algún dos seguintes requisitos:

  • Fillos menores de idade, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentes destes.
  • Fillos maiores de idade cuxa incapacidade fose declarada xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

Incremento da dedución

A dedución anterior incrementarase adicionalmente en 100 euros por cada ascendente que conviva coa familia monoparental, sempre que estes xeren o dereito á aplicación do mínimo por ascendentesmaiores de 75 anos establecido na normativa estatal do IRPF

Requisitos para a aplicación da dedución

Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • 80.000 euros en tributación individual.
  • 100.000 euros en tributación conxunta.

Outras condicións de aplicación

Cando varios contribuíntes teñan dereito á aplicación do mínimo por ascendentes, estarase ás regras de rateo, convivencia e demais límites previstos na normativa estatal do IRPF.