Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Rendas exentas artigo 7 da Lei de IRPF

Atención : para determinar o límite da obriga de declarar establecido para as persoas físicas residentes en territorio español non se terá en conta o importe das rendas relacionadas neste apartado.

Están exentas do imposto de acordo co artigo 7 da Lei do IRPF :

 1. 1. Prestacións e pensións por actos de terrorismo
 2. 2. Axudas de calquera clase percibida polos afectados polo VIH
 3. 3. Pensións recoñecidas en favor daquelas persoas que sufriron lesións ou mutilacións, con ocasión ou como consecuencia da Guerra Civil 1936/1939
 4. 4. Indemnizacións por danos persoais como consecuencia de responsabilidade civil e as derivadas de contratos de seguro de accidentes
 5. 5. Indemnizacións por despedimento ou cesamento do traballador
 6. 6. Prestacións por incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez percibida da Seguridade social ou polas entidades que a substitúan
 7. 7. Pensións por inutilidade ou incapacidade permanente do réxime de clases pasivas
 8. 8. Retribucións por maternidade ou paternidade e asimiladas e as familiares non contributivas
 9. 9. Prestacións públicas por acollemento de persoas con discapacidade, maiores de 65 anos ou menores
 10. 10. Bolsas
 11. 11. Anualidades por alimentos a favor dos fillos
 12. 12. Premios literarios, artísticos ou científicos relevantes declarados exentos pola Administración tributaria e premios Princesa de Asturias
 13. 13. Axudas deportistas de alto nivel, co límite de 60.100 euros
 14. 14. Prestacións por desemprego percibido na modalidade de pagamento único
 15. 15. Plans de Aforro a Longo Prazo
 16. 16. Gratificacións por participación en misións internacionais de paz ou humanitarias aos membros das devanditas misións e indemnizacións por operacións internacionais de paz e seguridade
 17. 17. Rendementos do traballo percibidos por traballos efectivamente realizados no estranxeiro, co límite de 60.100 euros anuais
 18. 18. Indemnizacións satisfeitas polas Administracións Públicas por danos persoais
 19. 19. Prestacións percibidas por enterro ou enterro
 20. 20. Axudas económicas ás persoas con hemofilia ou outras coagulopatías conxénitas que desenvolvesen a hepatite C
 21. 21. Instrumentos de cobertura por risco de incremento do tipo de xuro variable dos préstamos hipotecarios destinados á adquisición da vivenda habitual
 22. 22. Indemnizacións do Estado e das Comunidades Autónomas para compensar a privación de liberdade
 23. 23. Plans individuais de aforro sistemático
 24. 24. Rendementos do traballo derivados das prestacións obtidas en forma de renda polas persoas con discapacidade correspondente ás achegas aos sistemas de previsión social e achegas a patrimonios protexidos
 25. 25. Prestacións económicas públicas vinculadas ao servizo, para coidados no medio familiar e de asistencia personalizada
 26. 26. Ingreso mínimo vital, renda mínima de inserción e axudas vítimas de delitos violentos e de violencia de xénero
 27. 27. Prestacións e axudas familiares percibidas de calquera das Administracións públicas, xa sexan vinculadas a nacemento, adopción, acollemento ou coidado de fillos menores.