Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

C 1. Prestacións percibidas en forma de capital derivada de contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensións das empresas

Normativa: disposición transitoria undécima Lei IRPF

Os beneficiarios de prestacións percibidas en forma de capital derivada de continxencias acontecidas con posterioridade a 1 de xaneiro de 2014, de seguros contratados antes do 20 de xaneiro de 2006, poden aplicar o réxime financeiro e fiscal vixente a 31 de decembro de 2006, pero só á parte da prestación correspondente a achegas realizadas ata a devandita data (31 de decembro de 2006), así como polas primas ordinarias previstas na póliza orixinal do contrato satisfeito con posterioridade á devandita data.

O anterior tamén deberá entenderse aplicable ás prestacións derivadas de continxencias acontecidas a partir do 1 de xaneiro de 2014 que corresponden a seguros colectivos contratados con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006, cando, a renovación automática anual da póliza de seguro comporte unha novación meramente modificativa que non extinga a relación de seguro nin a reinicie con ocasión de cada renovación, prórroga ou alteración. Criterio fixado polo Tribunal Supremo na Sentenza número 545/2020, do 25 de maio (ROJ: STS 1665/2020)

Este réxime é o seguinte:

a. Achegas empresariais non imputadas aos traballadores.

A redución aplicable sobre o importe da prestación percibida é do 40 por 100 nos seguintes supostos:

  • Cando correspondan a primas satisfeitas con máis de dous anos de antelación á data en que se perciban.

  • Cando se trate de prestacións por invalidez, sexa cal for o período de tempo transcorrido desde a primeira achega.

b. Achegas empresariais imputadas aos traballadores

As porcentaxes de redución que se indican a continuación deben aplicarse sobre o importe resultante de minorar a prestación percibida na contía das contribucións empresariais imputadas ao traballador, así como no importe das achegas, se é o caso, efectuadas polo propio traballador.

Redución 75 por 100Redución 40 por 100
Rendementos correspondentes a primas con máis de cinco anos de antelación Rendementos correspondentes a primas con máis de dous anos de antelación
Prestacións por invalidez permanente absoluta ou gran invalidez Restantes prestacións por invalidez

Non obstante, poderá aplicarse unha redución única do 75 por 100 sobre a totalidade do rendemento se se cumpren os seguintes requisitos:

  • Que se trate de contratos de seguro concertado a partir do 31 de decembro de 1994.

  • Que transcorresen máis de oito anos desde o pagamento da primeira prima.

  • Que o período medio de permanencia das primas fose superior a catro anos. O devandito período medio é o resultado de calcular o sumatorio das primas multiplicadas polo seu número de anos de permanencia e dividiro entre a suma total das primas satisfeitas. É dicir:

    ∑ (Primas x nº anos de permanencia) / ∑ (primas satisfeitas)

No suposto de que existisen primas periódicas ou extraordinarias, para os efectos de determinar a parte do rendemento total obtido que corresponde a cada prima, multiplicarase o devandito rendemento total polo coeficiente de ponderación que resulte do seguinte cociente: no numerador, o resultado de multiplicar a prima correspondente polo número de anos transcorridos desde que foi satisfeita ata o cobramento da prestación e no denominador, a suma dos produtos resultantes de multiplicar cada prima polo número de anos transcorridos desde que foi satisfeita ata o cobramento da percepción. É dicir:

Prima x nº anos transcorridos desde o seu pagamento ata o cobramento/--StartFragment--> ∑--EndFragment--> (cada prima x nº anos transcorridos desde o seu pagamento ata o cobramento)

Finalmente indicar que este réxime fiscal tamén resulta aplicable aos contratos de seguro colectivo que instrumentan a exteriorización de compromisos por pensións pactadas en convenios colectivos de ámbito supraempresarial baixo a denominación "premios de xubilación" ou outras, que consistan nunha prestación pagadoira por unha soa vez no momento do cesamento por xubilación, subscritos antes do 31 de decembro de 2006.

Importante : a partir do 1 de xaneiro de 2015 a aplicación das reducións do réxime transitorio limítase ás prestacións en forma de capital que se perciban nos prazos que se indican no apartado "Límites temporais para a aplicación das reducións do réxime transitorio".