Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Delimitación positiva e negativa

A. Delimitación positiva

Normativa: Art. 21 Lei IRPF

Teñen a consideración fiscal de rendementos do capital mobiliario todas as utilidades ou contraprestacións, calquera que sexa a súa denominación ou natureza, monetarias ou en especie, que proveñan, directa ou indirectamente, do capital mobiliario e, en xeral, de bens ou dereitos non clasificados como inmobiliarios, de que sexa titular o contribuínte e non se achen afectos a actividades económicas realizadas por el mesmo.

Os rendementos correspondentes aos elementos patrimoniais, bens ou dereitos, que se achen afectos de maneira exclusiva a actividades económicas realizadas polo contribuínte comprenderanse entre os procedentes das indicadas actividades.

Importante : en ningún caso teñen a consideración de elementos patrimoniais afectos a actividades económicas, os activos representativos da participación en fondos propios dunha entidade e da cesión de capitais a terceiro [Art. 29.1 c) Lei IRPF].

B. Delimitación negativa

Non se consideran rendementos do capital mobiliario:

 • Os derivados da entrega de accións liberadas.

  Normativa: Arts. 25.1 b) e 37.1 a) e b) Lei IRPF

  O tratamento fiscal da recepción de accións liberadas tanto no caso de valores  admitidos a negociación  como de valores  non admitidos a negociación  coméntase no Capítulo 11.

  Atención : desde o 1 de  xaneiro de 2017, o importe obtido pola transmisión tanto de dereitos de subscrición procedente de valores  admitidos  a negociación como de dereitos de subscrición procedente de valores  non admitidos  a negociación nun mercado organizado ten a consideración de ganancia patrimonial suxeita a retención. Véxase o Capítulo 11.

 • Os dividendos e participacións en beneficios distribuídos por sociedades que procedan de períodos impositivos durante os cales as devanditas sociedades se achasen en réxime de transparencia fiscal.

  Normativa: Art. 91.9 e disposición transitoria décima Lei IRPF ; disposición transitoria cuarta Regulamento  IRPF

 • A contraprestación obtida polo adiamento ou o fraccionamento do prezo das operacións realizadas no desenvolvemento dunha actividade económica habitual do contribuínte.

  Normativa: Art. 25.5 Lei IRPF

 • Os derivados das transmisións lucrativas, por causa de morte do contribuínte, dos activos representativos da captación e utilización de capitais alleas. Tampouco se computará o rendemento do capital mobiliario negativo derivado da transmisión lucrativa de activos representativos da captación  e utilización de capitais  alleas por actos "inter vivo".

  Normativa: Art. 25.6 Lei IRPF

 • Os dividendos e participacións en beneficios a que se refire o artigo 25.1 a) e b) Lei IRPF que procedan de beneficios obtidos en períodos impositivos durante os cales a entidade  que os distribúe tributase no réxime das sociedades patrimoniais

  Normativa: Disposición transitoria décima Lei IRPF

 • A distribución dos beneficios a que se refire o artigo 25.1 a) e b) Lei IRPF obtidos por sociedades civís que levasen contabilidade axustada ao código de comercio nos exercicios 2014 e 2015 e que pasaron a ter a consideración de contribuíntes do Imposto sobre Sociedades a partir do 1 de xaneiro de 2016, durante os períodos impositivos en que fose de aplicación o réxime de atribución de rendas, non se integrarán na base impoñible do perceptor que sexa contribuínte do IRPF, nin estarán suxeitos a retención e ingreso a conta.

  Normativa: Disposición transitoria trixésimo segunda.3  LIS