Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Límites máximos e exceso de achegas realizadas

A. Límites máximos de redución

As achegas realizadas no exercicio ao patrimonio protexido das persoas con discapacidade e, se é o caso, o exceso de achegas realizadas e non reducidas nos exercicios 2018 a 2021, poderán ser obxecto de redución na base impoñible do presente exercicio de acordo cos seguintes límites máximos:

  1. 10.000 euros anuais para cada aportante e polo conxunto de patrimonios protexidos aos que efectúe achegas.

  2. 24.250 euros anuais para o conxunto das reducións practicadas por todas as persoas que efectúen achegas a favor dun mesmo patrimonio protexido.

Cando concorran varias achegas a favor dun mesmo patrimonio protexido e supérese este último límite (24.250 euros), as reducións correspondentes ás devanditas achegas terán que ser minoradas de forma proporcional ao importe das respectivas achegas, de xeito que o conxunto das reducións practicadas por todas as persoas físicas que realicen achegas a favor dun mesmo patrimonio protexido non exceda de 24.250 euros anuais.

Véxase ao respecto, dentro do  " "Caso práctico" incluído neste mesmo Capítulo, o suposto de concorrencia de achegas ao patrimonio protexido dunha persoa con discapacidade.

Tratandose de achegas non monetarias, tomarase como importe da achega o que resulte do previsto no artigo 18 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24 de decembro), non existindo ganancia nin perda patrimonial con ocasión das achegas aos patrimonios protexidos constituídos a favor de persoas con discapacidade.

Importante : para a persoa con discapacidade titular do patrimonio protexido as achegas teñen a consideración de  rendementos de traballo  aos que será de aplicación a  exención prevista no artigo 7.w)  Lei IRPF.

B. Excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios anteriores

As achegas realizadas que non puidesen reducirse nos exercicios  2018 a 2021 por exceder dos límites cuantitativos de redución fiscal ou por insuficiencia da base impoñible, imputaranse ao presente exercicio, sempre que se solicitase nas respectivas declaracións poder reducir o exceso nos catro exercicios seguintes. A redución dos excesos, que se efectuará con suxeición aos límites máximos de redución que a continuación coméntanse, realizarase con prioridade á que corresponda ás achegas efectuadas no exercicio.

C. Exceso de achegas correspondentes ao exercicio

As achegas realizadas no ano 2022 que excedan dos límites máximos anteriormente comentados, incluído o relativo ao importe positivo da base impoñible xeral do contribuínte, darán dereito a reducir a base impoñible dos catro períodos impositivos seguintes, ata esgotar, se é o caso, en cada un deles os importes máximos de redución.

Atención: as cantidades correspondentes aos excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios 2018 a 2021 pendentes de aplicar ao inicio do exercicio, as aplicadas na declaración e o remanente pendente de aplicación en exercicios futuros así como o exceso de achegas correspondentes ao exercicio 2022 non aplicadas cuxo importe se solicita poder reducir nos 4 exercicios seguintes, debe facerse constar no anexo C.3 da declaración no apartado "Exceso non reducido das achegas a patrimonios protexidos de persoas con discapacidade pendente de reducir nos exercicios seguintes".