Saltar ao contido principal

Modelos 036 e 037.Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censual de alta, modificación e baixa e declaración censual simplificada.

Datos Xerais

Denominación

Modelos 036 e 037.Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censual de alta, modificación e baixa e declaración censual simplificada.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Os que haxan de formar parte do Censo de empresarios, profesionais e retedores deberán presentar unha declaración de alta neste, utilizando o modelo 036 ou 037.De igual modo deberase presentar en casos de variación e baixa.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas de Correos.

Oficinas da AEAT.

Oficinas Consulares de España no exterior para solicitude NIF non-residentes.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei.39/2015.

Documentación

Modelo 036 - Modelo 037

Fases do procedemento/servizo

Inicio:os modelos 036 e 037 poderán presentarse en impreso ou por vía electrónica a través de internet.1.A presentación por internet poderá ser efectuada:a) Mediante certificado electrónico recoñecido emitido de acordo ás condicións que establece a Lei 59/2003, do 19 de decembro, de firma electrónica que resulte admisible pola Axencia Estatal de Administración Tributaria segundo a normativa vixente en cada momento.b) No caso de obrigados tributarios persoas físicas, salvo que se trate dalgún dos supostos sinalados no apartado seguinte, a presentación electrónica tamén poderá realizarse mediante Cl@ve PIN ou sistema de firma con clave de acceso nun rexistro previo como usuario.A presentación electrónica por internet do modelo 036 terá carácter obrigatorio para as declaracións daqueles obrigados tributarios que, ben teñan a condición de Administración Pública, ben estean adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes ou a algunha das Unidades de Xestión de Grandes Empresas da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ou ben teñan a forma de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada, así como no suposto de que o modelo 036 se utilice para solicitar a inscrición no rexistro de devolución mensual.Esta obrigatoriedade non resultará aplicable cando o modelo 036 se utilice para solicitar a asignación do número de identificación fiscal provisional ou definitivo.2.A presentación en impreso dos modelos 036 e 037 realizarase na Administración ou, no seu defecto, Delegación da AEAT correspondente ao domicilio fiscal do titular da declaración no momento da súa presentación.As persoas ou entidades non-residentes en España ou non establecidas no territorio de aplicación do Imposto sobre o Valor Engadido presentarán o modelo 036 na Administración ou Delegación da AEAT correspondente ao domicilio fiscal do seu representante ou, en caso de que non o tivesen nomeado, á do lugar onde operen.A presentación en impreso do modelo 036 poderá realizarse mediante entrega directa nas oficinas indicadas ou enviándoo por correo certificado a estas.

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Otros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

 • Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril,

  pola que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retedores.(BOE 10-maio-2007)

 • Orde HAP/2215/2013, do 26 de novembro,

  pola que se modifica entre outras, a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retedores.(BOE 29 - novembro - 2013)

 • Orde HAP/2484/2014, do 29 de decembro,

  pola que se modifica a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retedores.(BOE 31 - decembro - 2014)

 • Orde HFP/1307/2017, do 29 de decembro,

  pola que se modifican a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores, a Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e a Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 303 imposto sobre o valor engadido, autoliquidación (BOE 30-decembro-2017).

 • Orde HAC/1416/2018, do 28 de decembro,

  pola que se modifica a Orde HAC/3625/2003, do 23 de decembro, pola que se aproba o modelo 309 de Declaración-liquidación non periódica do Imposto sobre o Valor Engadido;a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 de Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores;a Orde EHA/3695/2007, de 13 de decembro, pola que se aproba o modelo 030 de Declaración censual de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e/ou variación de datos persoais, que poden utilizar as persoas físicas e a Orde HAP/1751/2014, de 29 de setembro, pola que se aproba o formulario 034 de Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no Imposto sobre o Valor Engadido e se regulan distintos aspectos relacionados co mesmo.

 • Orde HAC/609/2021, do 16 de xuño,

  pola que se modifican a Orde EHA/1274/2007, de 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 de Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retedores e a Orde EHA/3695/2007, de 13 de decembro, pola que se aproba o modelo 030 de Declaración censual de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e/ou variación de datos persoais, que poden utilizar as persoas físicas, determínanse o lugar e forma de presentación do mesmo (BOE 18-xuño-2021).