Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

Alta en el règim

S'informa que per a donar-se d'alta com intermediari ha de complir els requisits establits en l'article 61 septiesdecies del Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit.

Es presumirà el compliment d'estos requisits quan l'operador tinga la condició d'Operador Econòmic Autoritzat de conformitat amb el Codi Duaner de la Unió i les seues disposicions d'aplicació.

Ha de complimentar obligatòriament els camps marcats amb un asterisc roig.