Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Llibertat d'amortització

Regulació: Article 102 LIS

Recorde:

Este supòsit de llibertat d'amortització de l'article 102 de la LIS és incompatible amb el nou supòsit de llibertat d'amortització  per a les inversions realitzades en el sector de l'automoció regulat en la disposició addicional setzena de la LIS, pel que les entitats de reduïda dimensió hauran d'optar per aplicar un dels dos incentius fiscals.

1. Requisits

Les petites empreses podran aplicar la llibertat d'amortització, d'acord amb les següents condicions:

 • Han de tindre la condició de petites empreses durant el període impositiu de la posada a disposició de la inversió.

 • Ha de tractar-se d'elements nous de l'immobilitzat material o de les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques.

  Estos elements hauran de trobar-se en qualsevol de les següents situacions:

  • Adquirits de tercers i llocs a disposició de l'empresa durant el període impositiu en el que té la condició de reduïda dimensió.

  • Encarregats mitjançant un contracte d'execució d'obra subscrit durant el període impositiu en el que té la condició de petita empresa i llocs a disposició de l'empresa dins dels 12 mesos següents a la conclusió del mateix.

  • Construïts per la pròpia empresa amb les mateixes condicions establides en els dos punts anteriors.

  Este règim també s'aplicarà a estos elements quan hagen sigut objecte d'un contracte d'arrendament financer i llocs a disposició de l'empresa durant el període impositiu en el que té la condició de reduïda dimensió, amb la condició que s'exercite l'opció de compra.

 • Durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu en què entren en funcionament els béns adquirits, la plantilla mig total de l'empresa ha d'incrementar-se respecte de la plantilla mitja dels dotze mesos anteriors i este incremente ha de mantindre's durant un període addicional d'uns altres 24 mesos.

  Per al càlcul de la plantilla mig total de l'empresa i de seu incremente s'hauran de prendre les persones empleades, en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa. Al no exigir-se cap requisit específic sobre la modalitat del contracte laboral, serà indiferent a l'efecte d'este càlcul que el contracte siga indefinit, temporal, de formació, etc.

  Així mateix, el treballador contractat que donara dret a la deducció prevista en l'article 38 de la LIS no es computarà a l'efecte de l'increment de plantilla establit en l'article 102 de la LIS.

 • La llibertat d'amortització serà aplicable des de l'entrada en funcionament dels elements que poden acollir-se a la mateixa.

 • Respecte dels elements patrimonials que poden amortitzar-se lliurement no s'aplicarà el principi d'inscripció comptable de l'article 11.3. 1r de la LIS, segons el qual no seran fiscalment deduïbles les despeses que no s'hagen imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves si així l'establix una norma legal o reglamentària.

  Per tant, encara que l'excés d'amortització fiscal derivat de l'aplicació de la llibertat d'amortització no estiga comptabilitzat, es permet la seua deducció en la base imposable de l'impost sobre societats.

2. Límit de la inversió

La quantia màxima de la inversió que pot acollir-se a la llibertat d'amortització és el resultat de multiplicar l'import de 120.000 euros per l'increment de la plantilla mig total de l'empresa durant els 24 mesos següents a la data de l'inici del període impositiu en què els béns adquirits entren en funcionament respecte de la plantilla mitja dels 12 mesos anteriors, calculat amb dos decimals.

La quantia amortitzada lliurement no pot ser superior al valor d'adquisició o cost de producció dels elements que s'amortitzen lliurement.

3. Incompliment

En el cas que s'incomplira l'obligació d'incrementar o mantindre la plantilla, s'haurà de procedir per ingressar la quota íntegra que haguera correspost a la quantitat deduïda en excés més els interessos de demora corresponents.

L'ingrés de la quota íntegra i dels interessos de demora es realitzarà conjuntament amb l'autoliquidació corresponent al període impositiu en el que s'haja incomplit una o una altra obligació (sobre ingrés de quotes i interessos de demora per incompliment de requisits per a gaudir de beneficis fiscals, consulte el contingut de les caselles [00615] i [00616] «Incremente per pèrdua beneficis fiscals períodes anteriors» i de les caselles [00617] i [00618] «Interessos de demora» de la pàgina 14 bis del model 200, desenvolupat en el Capítol 6 d'este Manual Pràctic).