Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Llibertat d'amortització

Regulació: Article 102 LIS

Recorde:

Este supòsit de llibertat d'amortització de l'article 102 del LIS és incompatible amb el nou supòsit de llibertat d'amortització per a les inversions realitzades al sector de l'automoció regulat en la disposició addicional setzena del LIS, pel que les entitats de reduïda dimensió hauran d'optar per aplicar un dels dos incentius fiscals.

1.Requisits

Les empreses de reduïda dimensió podran aplicar la llibertat d'amortització, d'acord amb les següents condicions:

 • Han de tindre la condició d'empreses de reduïda dimensió en el període impositiu de la posada a disposició de la inversió.

 • S'ha de tractar de elements nous de l'immobilitzat material o de les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques.

  Els esmentats elements s'hauran de trobar en qualsevol de les següents situacions:

  • Adquirits de tercers i llocs a disposició de l'empresa en el període impositiu en què té la condició de reduïda dimensió.

  • Encarregats mitjançant un contracte d'execució d'obra subscrit en el període impositiu en què té la condició d'empresa de reduïda dimensió i posats a disposició de l'empresa dins dels 12 mesos següents a la conclusió del mateix.

  • Construïts per la mateixa empresa amb les mateixes condicions establides en els dos punts anteriors.

  Este règim també s'aplicarà a estos elements quan hagen sigut objecte d'un contracte d'arrendament financer i llocs a disposició de l'empresa en el període impositiu en què té la condició de reduïda dimensió, a condició que s'exercite l'opció de compra.

 • Durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu en què entren en funcionament els béns adquirits, la plantilla mitjana total de l'empresa ha d'incrementar-se respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors i l'esmentat increment ha de mantindre's durant un període addicional d'uns altres 24 mesos.

  Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment hauran de prendre les persones ocupades, en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.En no exigir-se cap requisit específic sobre la modalitat del contracte laboral, serà indiferent a efectes de l'esmentat càlcul que el contracte siga indefinit, temporal, de formació, etc.

  Així mateix, el treballador contractat que donara dret a la deducció prevista a l'article 38 del LIS no es computarà a efectes de l'increment de plantilla establit a l'article 102 del LIS.

 • La llibertat d'amortització serà aplicable des de la entrada en funcionament dels elements que poden acollir-se a la mateixa.

 • Respecte dels elements patrimonials que poden amortitzar-se lliurement no s'aplicarà el principi d'inscripció comptable de l'article 11.3.1r del LIS, segons el qual no seran fiscalment deduïbles les despeses que no s'hagen imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves si així ho establix una norma legal o reglamentària.

  Per tant, encara que l'excés d'amortització fiscal derivat de l'aplicació de la llibertat d'amortització no estiga comptabilitzat, es permet la seua deducció en la base imposable de l'Impost sobre Societats.

2.Límit de la inversió

La quantia màxima de la inversió que pot acollir-se a la llibertat d'amortització és el resultat de multiplicar l'import de 120.000 euros per l'increment de la plantilla mitja total de l'empresa durant els 24 mesos següents a la data de l'inici del període impositiu en què els béns adquirits entren en funcionament respecte de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors, calculat amb dos decimals.

La quantia amortitzada lliurement no pot ser superior al valor d'adquisició o cost de producció dels elements que s'amortitzen lliurement.

3.Incompliment

En el supòsit que s'incomplira la obligació d'incrementar o mantindre la plantilla, s'haurà de procedir a ingressar la quota íntegra que haguera correspost a la quantitat deduïda en excés més els interessos de demora corresponents.

El ingrés de la quota íntegra i dels interessos de demora es realitzarà conjuntament amb l'autoliquidació corresponent al període impositiu en què s'haja incomplit una o una altra obligació (sobre ingrés de quotes i interessos de demora per incompliment de requisits per a gaudir de beneficis fiscals, consulte el contingut de les caselles [00615] i [00616] «Increment per pèrdua beneficis fiscals períodes anteriors» i de les caselles [00617] y [00618] «Interessos de demora» de la pàgina 14 bis del model 200, desenvolupat al Capítol 6 d'este Manual Pràctic).