Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Altres supòsits de llibertat d'amortització

El article 12.3 de la LIS fa referència en les lletres a) i d) a la possibilitat de amortitzar lliurement:

  • Els elements de l'immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries de les societats anònimes i limitades laborals afectes a la realització de les seues activitats, adquirits durant els cinc primers anys a partir de la data de la seua qualificació com a tals.

  • Els elements de l'immobilitzat material o intangible de les entitats que tinguen la qualificació de explotacions associatives prioritàries d'acord amb el disposat en la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, adquirit durant els cinc primers anys a partir de la data del seu reconeixement com a explotació prioritària.

A tindre en compte:

La disposició addicional setzena del LIS, a la seua redacció donada per la disposició final huitena del Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre, regula un supòsit de llibertat d'amortització per a les inversions realitzades a la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada en el sector industrial d'automoció que podrà realitzar-se en els períodes impositius que acaben entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021.

A estos efectes, podran amortitzar-se lliurement les inversions en elements nous de l'immobilitzat material que impliquen la sensorización i monitoratge de la cadena productiva, així com la implantació de sistemes de fabricació basats en plataformes modulars o que reduïsquen l'impacte ambiental, afectes al sector industrial d'automoció, llocs a disposició del contribuent i que entren en funcionament entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021, sempre que, durant els 24 mesos següents a la data d'inici del període impositiu en què els elements adquirits entren en funcionament, la plantilla mitjana total de l'entitat es mantinga respecte de la plantilla mitjana de l'any 2019.

Els immobles no podran acollir-se a la llibertat d'amortització regulada en esta disposició.

La quantia màxima de la inversió que podrà beneficiar-se del règim de llibertat d'amortització serà de 500.000 euros.

A més, per a l'aplicació d'este supòsit de llibertat d'amortització, els contribuents hauran d'aportar informe motivat emés pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a qualificar la inversió del contribuent com a apta.L'esmentat informe tindrà caràcter vinculant per a l'Administració tributària.Esta mesura s'acull al Marc nacional temporal relatiu a les mesures d'ajuda destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19, després de les Decisions de la Comissió Europea SA56851(2020/N), de 2 d'abril de 2020, SA.57019 (2020/N), de 24 d'abril de 2020, i SA.58778 (2020/N), de 22 d'octubre de 2020.

Important:Este nou supòsit de llibertat d'amortització regulat en la disposició addicional setzena del LIS és incompatible amb el supòsit de llibertat d'amortització establit en el article 102 del LIS per a les entitats de reduïda dimensió, per la qual cosa estes entitats hauran d'optar per aplicar un dels dos incentius fiscals.

Emplenament del model 200

Quan s'aplique o s'haja aplicat la llibertat d'amortització sobre qualsevol dels elements que fan referencia les esmentades lletres a) i d) de l'article 12.3 i la disposició addicional setzena del LIS, s'haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00309] i [00310] «Altres supòsits de llibertat d'amortització (art. 12.3 a) i d) y DONA 16é LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00310] de disminucions es consignarà el excés d'amortització que sobre l'amortització comptable relativa a qualssevol dels elements o inversions referits, resulte deduïble fiscalment en el període impositiu objecte de declaració.

  • En la casella [00309] d'augments es consignarà l'import de les amortitzacions relatives a qualssevol dels elements o inversions referits, comptabilitzat en el període impositiu objecte de declaració i que, per aplicació de les referides normes fiscals, ja s'hauria deduït en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució o ajustament negatiu al resultat comptable.Així mateix, en el supòsit de transmissió de l'element que s'haja acollit a la llibertat d'amortització, en el període impositiu en què es transmeta s'haurà d'incloure en esta casella l'import dels ajustaments negatius practicats anteriorment i que encara no s'hagen integrat positivament a la base imposable.