Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Altres supòsits de llibertat d'amortització

L'article 12.3 de la LIS fa referència en les lletres a) i d) a la possibilitat d'amortitzar lliurement :

  • Els elements de l'immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries de les societats anònimes i limitades laborals afectes a la realització de les seues activitats, adquirits durant els cinc primers anys a partir de la data de la seua qualificació com a tals.

  • Els elements de l'immobilitzat material o intangible de les entitats que tinguen la qualificació d'explotacions associatives prioritàries d'acord amb el que disposa la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, adquirits durant els cinc primers anys a partir de la data del seu reconeixement com explotació prioritària.

A tindre en compte:

La disposició addicional setzena de la LIS, en la seua redacció donada per la disposició final vuitena del Reial decret-llei 34/2020, de 17 de novembre, regula un supòsit de llibertat d'amortització per a les inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada en el sector industrial d'automoció que podrà realitzar-se durant els períodes impositius que concloguen entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021.

A estos efectes, podran amortitzar-se lliurement les inversions en elements nous de l'immobilitzat material que impliquen la sensorización i monitoratge de la cadena productiva, així com la implantació de sistemes de fabricació basats en plataformes modulares o que reduïsquen l'impacte ambiental, afectes al sector industrial d'automoció, llocs a disposició del contribuent i que entren en funcionament entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021, sempre que, durant els 24 mesos següents a la data d'inici del període impositiu en què els elements adquirits entren en funcionament, la plantilla mig total de l'entitat es mantinga respecte de la plantilla mitja de l'any 2019.

Els immobles no podran acollir-se a la llibertat d'amortització regulada en esta disposició.

La quantia màxima de la inversió que podrà beneficiar-se del règim de llibertat d'amortització serà de 500.000 euros.

A més, per a l'aplicació d'este supòsit de llibertat d'amortització, els contribuents hauran d'aportar informe motivat emés pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a qualificar la inversió del contribuent com apta. Este informe tindrà caràcter vinculant per a l'Administració tributària. Esta mesura s'acull al Marco nacional temporal relatiu a les mesures d'ajuda destinades a respatller l'economia en el context de l'actual brote de COVID-19, després de les Decisions de la Comissió Europea SA56851(2020/N), de 2 d'abril de 2020, SA.57019 (2020/N), de 24 d'abril de 2020, i SA.58778 (2020/N), de 22 d'octubre de 2020.

Important: Este nou supòsit de llibertat d'amortització regulat en la disposició addicional setzena de la LIS és incompatible amb el supòsit de llibertat d'amortització establit en l'article 102 de la LIS per a les entitats de reduïda dimensió, pel que estes entitats hauran d'optar per aplicar un dels dos incentius fiscals.

Emplenament del model 200

Quan s'aplique o s'haja aplicat la llibertat d'amortització sobre qualsevol dels elements als que fan referència les citades lletres a) i d) de l'article 12.3 i la disposició addicional setzena de la LIS, s'haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00309] i [00310] «Altres supòsits de llibertat d'amortització (art. 12.3 a) i d) i DA 16a LIS) » de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00310] de disminucions es consignarà l'excés d'amortització que sobre l'amortització comptable relativa a qualssevol dels elements o inversions referits, resulte deduïble fiscalment durant el període impositiu objecte de declaració.

  • En la casella [00309] d'augments es consignarà l'import de les amortitzacions relatives a qualssevol dels elements o inversions referits, comptabilitzat durant el període impositiu objecte de declaració i que, per aplicació de les referides normes fiscals, ja s'haguera deduït en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució o ajustament negatiu al resultat comptable. Així mateix, en el supòsit de transmissió de l'element que s'haja acollit a la llibertat d'amortització, durant el període impositiu en què es transmeta s'haurà d'incloure en esta casella l'import dels ajustaments negatius practicats amb anterioritat i que encara no s'hagen integrat positivament en la base imposable.