Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

En primer lloc, les societats cooperatives que apliquen el règim especial previst en la Llei 20/1990, atenent la seua classificació, hauran de marcar una de les següents caselles de la pàgina 1 del model 200:

 • Casella [00017] Cooperativa protegida

  Marcaran esta casella les cooperatives que tinguen la consideració de protegides, d'acord amb el disposat a l'article 6 de la Llei 20/1990.

 • Casella [00018] Cooperativa especialment protegida

  Hauran de marcar esta casella les cooperatives que tinguen la consideració d'especialment protegides, per complir els requisits exigits a l'article 7 de la Llei 20/1990.

 • Casella [00080] Unions, federacions i confederacions de cooperatives

  Marcaran esta casella les unions, federacions i confederacions de cooperatives que, d'acord al disposat a l'article 79 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperativas, estiguen formades per cooperatives de qualsevol tipus i classe que constituïsquen societats, agrupacions, consorcis i unions entre si, o amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, formalitzant convenis o acords, per al millor compliment del seu objecte social i per a la defensa dels seus interessos.

  Recorde:

  Segons s'establix a l'article 36.b) de la Llei 20/1990, estes entitats tributaran en l'Impost sobre Societats pel règim de les entitats parcialment exemptes regulat al Capítol XIV del Títol VII de la LIS.

 • Casella [00019] Resta de cooperatives

  Marcaran esta casella les cooperatives que no tinguen la condició de cooperativa fiscalment protegida per incórrer en alguna de les causes de pèrdua de l'esmentada condició establides a l'article 13 de la Llei 20/1990.

 • Caselles [00009] i [00010] Grups de cooperatives

  Els grups de cooperatives que tributen en el règim de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del Títol VII del LIS i al Reial Decret 1345/1992, de 6 de novembre, pel qual es dicten normes per a l'adaptació de les disposicions que regulen la tributació sobre el benefici consolidat als grups de societats cooperatives, hauran de marcar estes caselles de la següent forma:

  1. Casella [00009] «Entitat dominant de grup fiscal»

   S'ha de marcar esta casella per a indicar si la societat cooperativa declarant és la entitat dominant o entitat cap del grup fiscal.

   Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar també la casella [00040] «Número de grup fiscal» de l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200, amb la finalitat d'identificar el grup fiscal a què pertanyen.

   En cas que es marque esta casella es traslladarà directament el NIF de la societat cooperativa declarant, consignat en l'apartat d'identificació, al camp de la pàgina 1 del model 200 denominat «NIF de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)» que només pot ser complimentat per les entitats que hagen marcat les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal».

   Les societats cooperatives que marquen esta casella no hauran de complimentar les dades de les pàgines 15 a 20 ter, tret de la pàgina 19, pel que fa a l'aplicació de resultats, el detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys, i la pàgina 20 bis, en l'apartat de reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió.

  2. Casella [00010] «Entitat dependent de grup fiscal»

   S'ha de marcar esta casella per a indicar si la societat cooperativa declarant és la entitat dependent dins del grup fiscal.

   Les societats cooperatives que marquen esta casella hauran de complimentar la casella[00040] «Número de grup fiscal» de l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200, amb la finalitat d'identificar el grup fiscal a què pertanyen.

   En cas que s'haja marcat la casella [00010], la societat cooperativa declarant haurà de consignar el NIF de la societat cooperativa dominant o representant (en el cas de grups constituïts només per societats cooperatives dependents) en el camp denominat «NIF de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)» de l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200.

   A més, les societats cooperatives que marquen la casella [00010] de la pàgina 1 del model 200, deuran consignar en el cas de grups la societat cooperativa del qual residisca a l'estranger o estiguen sotmeses a la normativa foral, el número d'identificació de la societat cooperativa del grup a què pertanyen, en el camp «Núm. identificació de l'entitat dominant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents)» de l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200.

   Les societats cooperatives que marquen esta casella només hauran de complimentar a les pàgines 15 a 20 ter del model 200, els apartats relatius a l'aplicació de resultats, al detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys de la pàgina 19, així com l'apartat de reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió de la pàgina 20 bis.

   Les societats cooperatives no hauran de complimentar el quadre «Detall de compensació de quotes» de la pàgina 22 del model 200.

 • Grup de cooperatives multinacional

  En el cas que un grup de cooperatives constituïsca una multinacional, hauran de marcar les següents caselles:

  1. Casella [00081] Filial grup multinacional

   Marcaran esta casella les societats cooperatives que formen part d'un grup multinacional, amb independència de la seua tributació en el Règim de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del Títol VII del LIS, per a indicar si l'esmentada entitat declarant és una entitat dependent dins del grup multinacional.

   Recorde:

   Les societats cooperatives que marquen esta casella n'hauran de complimentar en l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200, la informació sol·licitada sobre la societat matriu última del grup multinacional, tant si esta és resident en territori espanyol com si residix a l'estranger (pot consultar com es complimenta l'apartat «Grup» en el Capítol 2 d'este Manual pràctic).

  2. Casella [00082] Societat matriu última grup multinacional

   Marcaran esta casella les societats cooperatives que formen part d'un grup multinacional, amb independència de la seua tributació en Règim de consolidació fiscal regulat en Capítol VI del Títol VII del LIS, per a indicar si l'esmentada entitat declarant és la entitat dominant o cap del grup multinacional.