Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00078 Diòcesi, província religiosa o entitat eclesiàstica que integra entitats menors d'elles dependents

Marcaran esta casella aquelles entitats eclesiàstiques que, amb prèvia solicitud al Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), hagen obtingut el reconeixement com a contribuent de l'impost sobre societats amb un àmbit més ampli al corresponent al de la seua pròpia personalitat jurídica. D'aquesta manera una vegada reconegut, recauran sobre el contribuent amb l'àmbit més ampli (normalment, diòcesi o província religiosa) totes les obligacions relatives al tribut, englobant les corresponents a les activitats i rendiments de les entitats inferiors que d'aquell contribuent depenguen.

Recorde:

Les entitats eclesiàstiques amb un àmbit més ampli que hagen marcat la casella [00078], hauran de complimentar també l'apartat «C) Entitats menors dependents de diòcesi, província religiosa o entitat eclesiàstica integrades en la declaració, prèviament autoritzades» de la pàgina 2 bis del model 200, consignant el número d'identificació fiscal (NIF) i el nom o raó social de cadascuna de les entitats menors que d'elles depenguen.