Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00078 Diòcesis, província religiosa o entitat eclesiàstica que integra entitats menors d'elles dependents

Marcaran esta casella aquelles entitats eclesiàstiques que, prèvia sol·licitud al Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), hagen obtingut el reconeixement com a contribuent de l'Impost sobre Societats amb un àmbit més ampli al corresponent al de la seua pròpia personalitat jurídica.D'esta forma una vegada reconegut, recauran sobre el contribuent amb l'àmbit més ampli (normalment, diòcesi o província religiosa) totes les obligacions relatives al tribut, englobant les corresponents a les activitats i rendiments de les entitats inferiors que d'eixe contribuent depenguen.

Recorde:

Les entitats eclesiàstiques amb un àmbit més ampli que hagen marcat la casella [00078], hauran d'emplenar també l'apartat «C) Entitats menors dependents de diòcesis, província religiosa o entitat eclesiàstica integrades a la declaració, prèviament autoritzades» de la pàgina 2 bis del model 200, consignant el nombre d'identificació fiscal (NIF) i el nom o raó social de cadascuna de les entitats menors que en depenguen.