Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00080 Unions, federacions i confederacions de cooperatives

Marcaran esta casella les unions, federacions i confederacions de cooperatives que, d'acord amb el que disposa l'article 79 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives, estiguen formades per cooperatives de qualsevol mena i classe que constituïsquen societats, agrupacions, consorcis i unions entre si, o amb unes altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, formalitzant convenis o acords, per al millor compliment de seu objecte social i per a la defensa dels seus interessos.

Segons el que disposa l'article 36.b) de la Llei 20/1990 este tipus d'entitats aplicaran el règim tributari especial de les entitats parcialment exemptes regulat en el Capítol XIV del Títol VII de la LIS.

El desenvolupament del règim fiscal de les cooperatives es troba en el Capítol 11 d'este Manual pràctic.