Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim fiscal de les entitats parcialment exemptes

Els contribuents acollits a este règim especial de les entitats parcialment exemptes regulat al Capítol XIV del Títol VII de la LIS, hauran de realitzar en les caselles [00389] i [00390] «Règim d'entitats parcialment exemptes (Capítol XIV del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • En la casella [00390] de disminucions, inclouran les rendes obtingudes en el període impositiu que, per aplicació del disposat en l'esmentada normativa, es troben exemptes de gravamen o que no s'hagen de computar per a la determinació de la base imposable de l'impost.Entre estes rendes, podem citar les següents:

  • Les que procedisquen de la realització de activitats que constituïxen el seu objecte o finalitat específica, sempre que no tinguen la consideració d'activitats econòmiques.

  • Les derivades d'adquisicions i de transmissions a títol lucratiu, sempre que unes i d'altres s'obtinguen o realitzen en compliment del seu objecte o finalitat específica.

  • Les que es posen de manifest en la transmissió onerosa de béns afectes a la realització de l'objecte o finalitat específica, quan el total producte obtingut es destine a noves inversions relacionades amb l'esmentat objecte social o finalitat específica.

   A tindre en compte:

   En cap dels tres supòsits anteriors no es realitzarà la correcció per disminució del resultat comptable mitjançant la casella [00390] de disminucions quan es tracte de rendiments d'activitats econòmiques, de rendes derivades del patrimoni o de rendes obtingudes en transmissions diferents de les assenyalades anteriorment.

  Les noves inversions hauran de realitzar-se dins del termini comprés entre l'any anterior a la data del lliurament o posada a disposició de l'element patrimonial i els tres anys posteriors i mantindre en el patrimoni de l'entitat durant 7 anys, excepte que la seua vida útil conforme al mètode d'amortització que s'aplique de les admeses a l'article 12.1 del LIS.

 • En la casella [00389] d'augments, s'inclouran les partides no deduïbles per a la determinació dels rendiments gravats.Estes partides no deduïbles, a més de les establides per la normativa general de l'Impost sobre Societats, són les següents:

  • Els despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes.Les despeses parcialment imputables a les rendes no exemptes, seran deduïbles en el percentatge que representen els ingressos obtinguts a l'exercici d'activitats econòmiques no exemptes respecte dels ingressos totals de l'entitat.

  • Les quantitats que constituïsquen aplicació de resultats i, en particular, dels que es destinen al sosteniment de les activitats exemptes.

   Recorde:

   Els rendiments provinents de la activitat d'ensenyament d'un centre docent privat no estan exempts.Els rendiments derivats de l'activitat d'ensenyament tenen la consideració de rendiments d'explotacions econòmiques, i, per tant, no se'ls aplica l'exempció.