Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del quadre «Limitació en la deducibilidad de despeses financeres» (pàgina 20 del model 200)

A més de realitzar els ajustaments que corresponguen per l'aplicació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres, els contribuents hauran d'emplenar els tres apartats d'este quadre de la pàgina 20 del model 200 de la forma que s'explica a continuació.

A tindre en compte:

Les entitats que tributen en el règim de consolidació fiscal i per tant, hagen marcat les caselles [00009] i [00010] de la pàgina 1 del model 200, han de complimentar les dades referides a les caselles [00363] i [00364] «Ajustaments per la limitació en la deducibilidad en despeses financeres (art. 16 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 esmentades, però no les dades de la pàgina 20 del model 200, que s'hauran de recollir a les pàgines corresponents del model 220.

1.Limitació en la deducibilidad de despeses financeres.Art. 16 LIS (exclosos aquells a què es referix l'art. 15 g), h) i 15 bis LIS)

En este apartat es detallen a les caselles [01240] a [01259] els diferents conceptes classificats en les lletres a) a m) que l'entitat haurà de complimentar en el seu cas, en aplicació de les diferents regles que sobre la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres establix l'article 16 del LIS.

Tots estos conceptes, que en determinats casos comporten la realització d'operacions aritmètiques, es dividixen en este apartat a dos blocs:un, que es correspon amb l'aplicació del límit addicional establit per a les despeses financers derivats de deutes destinats a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats establit als articles 16.5 i/o 83 del LIS (caselles [01240] a [01244]);i un altre, que es referix a l'aplicació del límit establit per a les despeses financeres netes regulat a l'article 16.1 i 2 del LIS (caselles [01245] a [01259]).

A tindre en compte:

Si les despeses financeres netes deduïbles en el període (generats en el mateix període i en períodes anteriors aplicats) són inferiors al 30 per cent de [i1+i2+i3+i4+i5], i a 1.000.000 € l'import a consignar a la casella [01249] és el 30 per cent de [a-b-c-d + i] i si són superiors a 1.000.000 € l'import a consignar a la casella [01249] és el major de 30 per cent de [i1+i2+i3+i4+i5] o 1.000.000 €.

El límit de 1.000.000 € s'ha de prorratejar, en el seu cas, en funció dels dies del període impositiu respecte de l'any.

Quant a la casella [01248], si els ingressos financers del període impositiu derivats de la cessió de capitals propis (casella [01247]) són superiors a les despeses financeres del període impositiu excloses aquells que es referixen les lletres g) i h) de l'article 15 i l'article 15 bis del LIS, a les despeses financeres del període impositiu no afectades per l'article 16.5 i 83 del LIS, a les despeses financeres del període impositiu derivades de deutes per adquisició de participacions afectades pels articles 16.5 i 83 del LIS i a les despeses financers nets del període no deduïbles per aplicació del límit dels articles 16.5 i 83 del LIS (caselles [01246], [01245], [01240] i [01243], respectivament), l'import a consignar a la casella [01248] és zero.

2.Limitació en la deducibilidad de despeses financeres.Despeses financeres pendents de deduir

En este apartat l'entitat haurà de consignar:

 • A la columna «Pendent d'aplicació al principi del període.Per límit 16.5 i 83 LIS», s'haurà d'incloure les despeses financers derivats de deutes destinats a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats generats en els períodes impositius corresponents a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 respectivament, i que al principi del període impositiu objecte de declaració, estan pendents de deduir per aplicació de la limitació regulada als articles 16.5 i 83 del LIS.

  Les files corresponents als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2021(**) de generació de les despeses financeres pendents d'aplicació, romandran tancades per al període impositiu 2021, per la qual cosa no s'hauran de complimentar.

 • A la columna «Pendent d'aplicació al principi del període.Resta», l'entitat haurà d'incloure les despeses financeres netes generades en els períodes impositius 2012 a 2020, i que al principi del període impositiu objecte de declaració estan pendents de deduir per aplicació del límit establit a l'article 16.1 del LIS;així com les despeses financers derivats de deutes destinats a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats generats en els esmentats períodes que complint el límit establit als articles 16.5 i 83 del LIS, no van ser deduïbles en períodes impositius anteriors per aplicació del límit previst a l'article 16.1 de l'esmentada norma.

  La «fila 2021(**)» de generació de les despeses financeres pendents d'aplicació, romandrà tancada per al període impositiu 2021, per la qual cosa no s'haurà de complimentar.

  A les caselles [01188], [01193], [01198], [01203], [01463], [01737], [01978], [02254] i [02400], l'entitat consignarà les despeses financers generats en els períodes impositius corresponents a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 respectivament, que estiguen pendents de deduir en el període objecte de declaració d'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior.

 • A la columna «Aplicat en esta liquidació», l'entitat haurà de consignar l'import que de les despeses financers generats en els períodes impositius 2012 a 2020 pendents de deduir recollits a la columna «Pendent d'aplicació al principi del període», aplic en el període impositiu objecte de declaració.

 • A la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs.Per límit 16.5 i 83 LIS», l'entitat consignarà les despeses financeres pendents d'aplicació en períodes impositius futurs generats, d'acord a l'establit anteriorment, en els períodes impositius 2015 a 2020, respectivament.

  Les files corresponents als exercicis 2012, 2013, i 2014 de generació de les despeses financeres pendents d'aplicació, romandran tancades per al període impositiu 2021, per la qual cosa no s'hauran de complimentar.

 • A la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs.Resta», s'inclouran les despeses financers nets pendents de deduir en períodes impositius futurs, que no hagen sigut objecte de deducció en els períodes impositius 2012 a 2020 per aplicació del límit establit a l'article 16.1 del LIS, i, així mateix, les despeses financers derivats de deutes destinats a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats, que complint el límit dels articles 16.5 i 83 del LIS, estiguen pendents de deduir per aplicació del límit establit a l'article 16.1 de l'esmentada norma.

Nota comuna a l'emplenament d'este apartat 2:

Este apartat només s'emplenarà quan s'apliquen en l'exercici, imports corresponents a l'excés de límits de benefici operatiu procedents d'exercicis anteriors, o quan haja de figurar algun import a la columna que recull els excessos sobre el límit de benefici operatiu pendents d'aplicar en períodes futurs.

La «fila 2021(*)» només es complimentarà quan l'entitat tinga despeses financeres netes pendents d'aplicació en períodes impositius futurs, que s'hagen generat en un altre període impositiu iniciat el 2021, però inferior a 12 mesos i previ al declarat.

La «fila 2021(**)» només es complimentarà quan l'entitat tinga despeses financeres pendents d'aplicació en períodes impositius futurs, meritats en el mateix període impositiu, deduïbles en els pròxims períodes impositius.

3.Pendent d'addició per límit benefici operatiu no aplicat

Les quantitats a consignar en este apartat de la pàgina 20 del model 200 seran les que en tots i cada un dels casos es corresponguen amb la diferència, entre el límit establit en l'apartat 1 de l'article 16 del LIS i les despeses financeres netes, a què es referix l'apartat 2 d'eixe article i d'acord amb el disposat en este últim apartat:

 • A la columna «Import generat.Pendent d'aplicació al principi del període», l'entitat consignarà l'import generat en els períodes impositius 2016 a 2020, que estiga pendent d'aplicació a l'inici del període impositiu objecte de declaració.

 • A la columna «Aplicat en esta liquidació», s'haurà d'incloure la part dels imports consignats a la columna anterior «Import generat.Pendent d'aplicació al principi del període» corresponents als períodes impositius 2016 a 2020, que s'aplique en el període impositiu objecte de declaració.

 • A la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs», l'entitat consignarà la diferència positiva entre els imports relatius als períodes impositius 2016 a 2020, que s'han consignat a les columnes «Import generat.Pendent d'aplicació al principi del període» i «Aplicat en esta liquidació». La quantitat que resulte es podrà aplicar en períodes impositius futurs.

  La fila d'esta columna corresponent a l'exercici 2016 de generació dels imports pendents d'addició per límit del benefici operatiu no aplicat que queden pendents per a la seua aplicació en períodes futurs, romandrà tancada per al període impositiu 2021, per la qual cosa no s'hauran de complimentar.

Nota comuna a l'emplenament d'este apartat 3:

Este apartat només s'ha d'emplenar quan s'apliquen en l'exercici excés de límits de benefici operatiu procedents d'exercicis anteriors o quan haja de figurar algun import a la columna que recull els excessos sobre el límit de benefici operatiu pendents d'aplicar en períodes futurs.

La «fila 2021(*)» només es complimentarà quan l'entitat tinga pendent d'addició per límit del benefici operatiu no aplicat per un altre període impositiu iniciat el 2021, però inferior a 12 mesos i previ al declarat.

La «fila 2021(**)» només es complimentarà quan l'entitat tinga pendent d'addició per límit del benefici operatiu no aplicat, generat en el mateix període impositiu, aplicable en els pròxims períodes impositius.