Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del quadre «Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres »(pàgina 20 del model 200)

A més de realitzar els ajustaments que corresponguen per l'aplicació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres, els contribuents hauran de complimentar els tres apartats d'este quadre de la pàgina 20 del model 200 de la forma que s'explica a continuació.

A tindre en compte:

Les entitats que tributen en el règim de consolidació fiscal i, per tant, hagen marcat les caselles [00009] i [00010] de la pàgina 1 del model 200, han de complimentar les dades referides a les caselles [00363] i [00364] «Ajustaments per la limitació en la deduïbilitat en despeses financeres (art. 16 LIS )» de la pàgina 12 del model 200 esmentades, però no les dades de la pàgina 20 del model 200, que hauran de recollir-se en les pàgines corresponents del model 220.

1. Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres. Art. 16 LIS (exclosos aquells a què es referix l'art.15 g), h) i 15 bis LIS)

En este apartat es detallen en les caselles [01240] a [01259] els diferents conceptes classificats en les lletres a) a m) que l'entitat haurà de complimentar si escau, en aplicació de les diferents regles que sobre la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres establix l'article 16 de la LIS.

Tots estos conceptes, que en determinats casos comporten la realització d'operacions aritmètiques, es dividixen en este apartat en dos blocs: un, que es correspon amb l'aplicació del límit addicional establit per a les despeses financeres derivats de deutes destinades a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol mena d'entitats establit en els articles 16.5 i/o 83 de la LIS (caselles [01240] a [01244]); i un altre, que es referix a l'aplicació del límit establit per a les despeses financeres netes regulat en l'article 16.1 i 2 de la LIS (caselles [01245] a [01259]).

A tindre en compte:

Si les despeses financeres netes deduïbles durant el període (generats en el propi període i en períodes anteriors aplicats) són inferiors al 30 per cent de [i1+i2+i3+i4+i5], i a 1.000.000 € l'import a consignar en la casella [01249] és el 30 per cent d'[a-b-c-d + e] i si són superiors a 1.000.000 € l'import a consignar en la casella [01249] és el major de 30 per cent de [i1+i2+i3+i4+i5] o 1.000.000 €.

El límit d'1.000.000 € s'ha de prorratejar, si escau, en funció dels dies del període impositiu respecte de l'any.

Quant a la casella [01248], si els ingressos financers del període impositiu derivats de la cessió de capitals propis (casella [01247]) són superiors a les despeses financeres del període impositiu exclosos aquells a què es referixen les lletres g) i h) de l'article 15 i l'article 15 bis de la LIS, a les despeses financeres del període impositiu no afectats per l'article 16.5 i 83 de la LIS, a les despeses financeres del període impositiu derivats de deutes per adquisició de participacions afectats pels articles 16.5 i 83 de la LIS i a les despeses financeres netes del període no deduïbles per aplicació del límit dels articles 16.5 i 83 de la LIS (caselles [01246], [01245], [01240] i [01243], respectivament), l'import a consignar en la casella [01248] és zero.

2. Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres. Despeses financeres pendents de deduir

En este apartat l'entitat haurà de consignar:

 • En la columna «Pendent d'aplicació a comence del període. Per límit 16.5 i 83 LIS», s'haurà d'incloure les despeses financeres derivats de deutes destinades a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol mena d'entitats generats durant els períodes impositius corresponents a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 respectivament, i que al principi del període impositiu objecte de declaració, estan pendents de deduir per aplicació de la limitació regulada en els articles 16.5 i 83 de la LIS.

  Les files corresponents als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2021 (**) de generació de les despeses financeres pendents d'aplicació, romandran tancades per al període impositiu 2021, pel que no s'hauran de complimentar.

 • En la columna «Pendent d'aplicació a comence del període. Reste», l'entitat haurà d'incloure les despeses financeres netes generats durant els períodes impositius 2012 a 2020, i que al principi del període impositiu objecte de declaració estan pendents de deduir per aplicació del límit establit en l'article 16.1 de la LIS; així com les despeses financeres derivats de deutes destinades a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol mena d'entitats generats durant estos períodes que complint el límit establit en els articles 16.5 i 83 de la LIS, no van anar deduïbles en períodes impositius anteriors per aplicació del límit previst en l'article 16.1 d'esta norma.

  La «fila 2021 (**)» de generació de les despeses financeres pendents d'aplicació, romandrà tancada per al període impositiu 2021, pel que no s'haurà de complimentar.

  En les caselles [01188], [01193], [01198], [01203], [01463], [01737], [01978], [02254] i [02400], l'entitat consignarà les despeses financeres generats durant els períodes impositius corresponents a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 respectivament, que estiguen pendents de deduir durant el període objecte de declaració d'acord amb el que és assenyalat en el paràgraf anterior.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació», l'entitat haurà de consignar l'import que de les despeses financeres generats durant els períodes impositius 2012 a 2020 pendents de deduir recollits en la columna «Pendent d'aplicació a comence del període», aplique durant el període impositiu objecte de declaració.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs. Per límit 16.5 i 83 LIS», l'entitat consignarà les despeses financeres pendents d'aplicació en períodes impositius futurs generats, d'acord amb l'establit anteriorment, durant els períodes impositius 2015 a 2020, respectivament.

  Les files corresponents als exercicis 2012, 2013, i 2014 de generació de les despeses financeres pendents d'aplicació, romandran tancades per al període impositiu 2021, pel que no s'hauran de complimentar.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs. Reste», s'inclouran les despeses financeres netes pendents de deduir en períodes impositius futurs, que no hagen sigut objecte de deducció durant els períodes impositius 2012 a 2020 per aplicació del límit establit en l'article 16.1 de la LIS, i, també, les despeses financeres derivats de deutes destinades a l'adquisició de participacions en el capital o fons propis de qualsevol mena d'entitats, que complint el límit dels articles 16.5 i 83 de la LIS, estiguen pendents de deduir per aplicació del límit establit en l'article 16.1 d'esta norma.

Nota comú a l'emplenament d'este apartat 2:

Este apartat només es complimentarà quan s'apliquen en l'exercici, imports corresponents a l'excés de límits de benefici operatiu procedents d'exercicis anteriors, o quan haja de figurar algun import en la columna que recull els excessos sobre el límit de benefici operatiu pendents d'aplicar en períodes futurs.

La «fila 2021 (*)» només es complimentarà quan l'entitat tinga despeses financeres netes pendents d'aplicació en períodes impositius futurs, que s'hagen generat en un altre període impositiu iniciat el 2021, però inferior a 12 mesos i previ al declarat.

La «fila 2021 (**)» només es complimentarà quan l'entitat tinga despeses financeres pendents d'aplicació en períodes impositius futurs, meritats en el propi període impositiu, deduïbles durant els pròxims períodes impositius.

3. Pendent d'addició per límit benefici operatiu no aplicat

Les quantitats a consignar en este apartat de la pàgina 20 del model 200 seran les que en tots i cadascun dels casos es corresponguen amb la diferència, entreu el límit establit en l'apartat 1 de l'article 16 de la LIS i les despeses financeres nets, a què es referix l'apartat 2 d'aquell article i d'acord amb el que disposa este últim apartat:

 • En la columna «Import generat. Pendent d'aplicació a comence del període», l'entitat consignarà l'import generat durant els períodes impositius 2016 a 2020, que estiga pendent d'aplicació a l'inici del període impositiu objecte de declaració.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació», s'haurà d'incloure la part dels imports consignats en la columna anterior «Import generat. Pendent d'aplicació a comence del període» corresponents als períodes impositius 2016 a 2020, que s'aplique durant el període impositiu objecte de declaració.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs», l'entitat consignarà la diferència positiva entre els imports relatius als períodes impositius 2016 a 2020, que s'han consignat en les columnes «Import generat. Pendent d'aplicació a comence del període» i «Aplicat en esta liquidació». La quantitat que resulte es podrà aplicar en períodes impositius futurs.

  La fila d'esta columna corresponent a l'exercici 2016 de generació dels imports pendents d'addició per límit del benefici operatiu no aplicat que queden pendents per a la seua aplicació en períodes futurs, romandrà tancada per al període impositiu 2021, pel que no s'hauran de complimentar.

Nota comú a l'emplenament d'este apartat 3:

Este apartat només ha de complimentar-se quan s'apliquen en l'exercici excés de límits de benefici operatiu procedents d'exercicis anteriors o quan haja de figurar algun import en la columna que recull els excessos sobre el límit de benefici operatiu pendents d'aplicar en períodes futurs.

La «fila 2021 (*)» només es complimentarà quan l'entitat tinga pendent d'addició per límit del benefici operatiu no aplicat per un altre període impositiu iniciat el 2021, però inferior a 12 mesos i previ al declarat.

La «fila 2021 (**)» només es complimentarà quan l'entitat tinga pendent d'addició per límit del benefici operatiu no aplicat, generat en el propi període impositiu, aplicable durant els pròxims períodes impositius.