Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Excepcions a l'aplicació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres

La limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres nets no s'aplicarà:

  • A les entitats de crèdit i asseguradores.

    A estos efectes, rebran el tractament de les entitats de crèdit aquelles entitats drets dels quals de vote corresponguen, directament o indirectament, íntegrament a aquelles, i de la qual única activitat consistisca en l'emissió i col·locació en el mercat d'intruments financers per a reforçar el capital regulador i el finançament de tals entitats.

    El mateix tractament rebran, igualment, els fons de titulització hipotecària, regulats en la Llei 19/1992, de 7 de juliol, sobre Règim de Societats i Fons d'Inversió Immobiliària i sobre Fons de Titulització Hipotecària, i els fons de titulització d'actius a què es referix la Disposició addicional quinta.2 de la Llei 3/1994, de 14 d'abril, per la qual s'adapta la legislació espanyola en matèria de crèdit a la Segona Directiva de Coordinació Bancària i s'introduïxen altres modificacions relatives al sistema financer.

  • Durant el període impositiu en què es produïsca l'extinció de l'entitat, fora que la mateixa siga conseqüència d'una operació de reestructuració.