Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses financeres deduïbles

Les despeses financeres netes seran deduïbles amb el límit del 30 per cent del benefici operatiu de l'exercici.

A estos efectes, cal tindre en compte el següent:

 • S'entendrà per despeses financeres netes, l'excés de despeses financeres respecte dels ingressos derivats de la cessió a tercers de capitals propis meritats durant el període impositiu, exclosos aquelles despeses no deduïbles a què es referixen les lletres g) i h) de l'article 15 de la LIS i l'article 15 bis d'esta Llei.

 • El benefici operatiu es determinarà a partir del resultat d'explotació del compte de pèrdues i guanys de l'exercici determinat d'acord amb el Codi de Comerç i altra normativa comptable de desenvolupament:

  • Eliminant l'amortització de l'immobilitzat, la imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres, el deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat, i

  • Addicionant els ingressos financers de participacions en intruments de patrimoni, sempre que es corresponguen amb dividends o participacions en beneficis d'entitats en les que, o bé el percentatge de participació, directe o indirecte, siga com a mínim el 5 per cent, excepte que estes participacions hagen sigut adquirides amb deutes despeses financeres dels quals no resulten deduïbles per aplicació de l'article 15 h) de la LIS.

   A tindre en compte:

   Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, en la determinació del benefici operatiu no es tindrà en compte l'addició dels ingressos financers de participacions en intruments de patrimoni que es corresponguen amb dividends, quan el valor d'adquisició d'estes participacions siga superior a 20 milions d'euros , sense assolir el referit percentatge del 5 per cent.