Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Canvi de criteris comptables

L'article 11.3.2º de la LIS establix que els càrrecs o abonaments a partides de reserves, registrats com a conseqüència de canvis de criteris comptables, s'integraran en la base imposable del període impositiu en què els mateixos es realitzen.

Emplenament del model 200

Conforme a l'anterior, en les caselles [00355] i [00356] «Canvi de criteris comptables (art. 11.3.2º LIS)» de la pàgina 12 del model 200, s'haurà de recollir l'import d'aquells càrrecs o abonaments, com a conseqüència de la seua integració en la base imposable del període impositiu en què els mateixos es realitzen.

No obstant això, quan es complimenten estes caselles, s'ha de tindre en compte que no s'integraran en la base imposable els referits càrrecs i abonaments a reserves que estiguen relacionats amb ingressos o despeses, respectivament, meritats i comptabilitzats d'acord amb els criteris comptables existents durant els períodes impositius anteriors, sempre que s'hagueren integrat en la base imposable d'estos períodes, ni tampoc aquelles despeses i ingressos comptabilitzats novament amb motiu de seu merite, d'acord amb el canvi de criteri comptable.