Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Canvi de criteris comptables

El article 11.3.2º de la LIS establix que els càrrecs o abonaments a partides de reserves, registrats com a conseqüència de canvis de criteris comptables, s'integraran a la base imposable del període impositiu en què els mateixos es realitzen.

Emplenament del model 200

Conforme a l'anterior, en les caselles [00355] i [00356] «Canvi de criteris comptables (art. 11.3.2º LIS)» de la pàgina 12 del model 200, s'haurà de recollir l'import d'eixos càrrecs o abonaments, com a conseqüència de la seua integració en la base imposable del període impositiu en què els mateixos es realitzen.

No obstant això, quan s'emplenen estes caselles, s'ha de tindre en compte que no s'integraran en la base imposable els referits càrrecs i abonaments a reserves que estiguen relacionats amb ingressos o despeses, respectivament, meritats i comptabilitzats d'acord amb els criteris comptables existents en els períodes impositius anteriors, sempre que s'hagueren integrat a la base imposable dels esmentats períodes, ni tampoc eixes despeses i ingressos comptabilitzats de nou en ocasió de la seua meritació, d'acord amb el canvi de criteri comptable.