Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Consideracions generals

El article 11.1 de la LIS establix que els ingressos i despeses derivades de les transaccions o fets econòmics s'imputaran al període impositiu en què es produïsca la seua meritació, d'acord amb la normativa comptable, amb independència de la data del seu pagament o del seu cobrament, respectant la deguda correlació entre uns i altres.

Per tant, a efectes fiscals, la norma establix el principi de meritació com a criteri general d'imputació dels ingressos i despeses.

Este criteri fiscal coincidix amb el criteri comptable recollit en la lletra d) de l'article 38 del Codi de Comerç que establix que s'imputarà a l'exercici a què els comptes anuals es referisquen, les despeses i els ingressos que afecten el mateix, amb independència de la data del seu pagament o del seu cobrament.

Recorde:

El article 11.2 del LIS establix que l'eficàcia fiscal de criteris d'imputació temporal d'ingressos i despeses diferents al principi de meritació, utilitzades excepcionalment pel contribuent a efectes d'aconseguir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats, d'acord amb el previst, en els articles 34.4 i 38.i) del Codi de Comerç, estarà supeditada a l'aprovació per l'Administració tributària, en la forma que reglamentàriament es determine.

En relació amb el principi de meritació, el article 11.3.1r del LIS recull el principi d'inscripció comptable segons el qual no seran fiscalment deduïbles les despeses que no s'hagen imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves si així ho establix una norma legal o reglamentària, a excepció del previst en la Llei de l'Impost respecte dels elements patrimonials que puguen amortitzar-se lliurement o de forma accelerada.

Els ingressos i les despeses imputades comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un període impositiu diferent d'aquell en el qual siga procedent la seua imputació temporal, segons el previst en els apartats 1 i 2 de l'article 11 del LIS, s'imputaran en el període impositiu que corresponga d'acord amb l'establit en els esmentats apartats.No obstant això, tractant-se de despeses imputades comptablement en els esmentats comptes en un període impositiu posterior a aquell en el qual siga procedent la seua imputació temporal o d'ingressos imputats en les mateixes en un període impositiu anterior, la imputació temporal d'uns i altres s'efectuarà en el període impositiu en què s'haja realitzat la imputació comptable, sempre que no se'n derive una tributació inferior a què haguera correspost per aplicació de les normes d'imputació temporal prevista en els apartats anteriors.

Emplenament del model 200

En relació amb l'anterior, caldrà realitzar les següents correccions en les caselles [00361] i [00362] «Altres diferències d'imputació temporal d'ingressos i despeses (art. 11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • Si una despesa s'imputa comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un període impositiu anterior a aquell en el qual siga procedent la seua imputació temporal, s'haurà de realitzar l'ajustament precís perquè no s'impute en l'esmentat període, sinó en el de la meritació.

    Per tant, si eixa despesa s'ha comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, s'haurà de realitzar una correcció per augments en la casella [00361].Tanmateix, en el cas que l'esmentada despesa s'haja comptabilitzat en un compte de reserves, no s'haurà d'augmentar la base imposable ja que el seu import no està inclòs en el resultat comptable.Així mateix, en el període impositiu en què es produïsca la meritació de l'esmentada despesa, caldrà realitzar una correcció per disminució en la casella [00362], qualsevol que fora el compte en què s'hagueren comptabilitzat.

  • Els ingressos imputats en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un període impositiu anterior a aquell en el qual siga procedent la seua imputació temporal, s'imputaran fiscalment en el període impositiu corresponent a la seua imputació comptable, sempre que no se'n derive una tributació inferior a la que haguera correspost per aplicació de les normes generals d'imputació temporal.

    En este cas, si l'ingrés s'ha imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys, no s'haurà de realitzar cap ajustament.En canvi, si l'esmentat ingrés s'ha imputat comptablement en un compte de reserves caldrà realitzar en el període impositiu en què s'haja comptabilitzat, una correcció per augments en la casella [00361].

  • Les despeses que s'imputen comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un període impositiu posterior a aquell en què siga procedent la seua imputació temporal, s'imputaran fiscalment en el període impositiu corresponent a la seua imputació comptable, sempre que no se'n derive una tributació inferior a la que haguera correspost per aplicació de les normes generals d'imputació temporal.

    En este cas, si la despesa s'ha imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys, no s'haurà de realitzar cap ajustament.En canvi, si l'esmentada despesa s'ha imputat comptablement en un compte de reserves caldrà realitzar en el període impositiu en què s'haja comptabilitzat, una correcció per disminució en la casella [00361].

  • Els ingressos que s'hagen imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un exercici posterior a aquell en què siga procedent la seua imputació temporal, donarà lloc a una correcció per disminucions en la casella [00362] només quan s'hagen comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys a l'exercici de la seua comptabilització.Tanmateix, si els esmentats ingressos s'han comptabilitzat en un compte de reserves no s'haurà de disminuir la base imposable, ja que el seu import no està inclòs en el resultat comptable.Així mateix, en el període impositiu de la seua meritació fiscal que serà anterior al de la seua comptabilització, caldrà realitzar una correcció per augments en la casella [00361], qualsevol que fora el compte en què s'hagueren comptabilitzat.