Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Consideracions generals

L'article 11.1 de la LIS establix que els ingressos i les despeses derivats de les transaccions o fets econòmics s'imputaran al període impositiu en què es produïsca seu merite, d'acord amb la normativa comptable, independentment de la data del seu pagament o del seu cobrament, respectant la deguda correlació entre uns i altres.

Per tant, a efectes fiscals, la norma establix el principi de merite com a criteri general d'imputació dels ingressos i les despeses.

Este criteri fiscal coincidix amb el criteri comptable recollit en la lletra d) de l'article 38 del Codi de Comerç que establix que s'imputarà a l'exercici al que els comptes anuals es referisquen, les despeses i els ingressos que afecten al mateix, independentment de la data del seu pagament o del seu cobrament.

Recorde:

L'article 11.2 de la LIS establix que l'eficàcia fiscal de criteris d'imputació temporal d'ingressos i despeses diferents al principi de merite, utilitzats excepcionalment pel contribuent a l'efecte d'aconseguir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats, d'acord amb el que preveu els articles 34.4 i 38.i) del Codi de Comerç, estarà supeditada a l'aprovació per l'Administració tributària, en la forma que reglamentàriament es determine.

En relació amb el principi de merite, l'article 11.3. 1r de la LIS recull el principi d'inscripció comptable segons el qual no seran fiscalment deduïbles les despeses que no s'hagen imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves si així l'establix una norma legal o reglamentària, a excepció del que preveu la Llei de l'impost respecte dels elements patrimonials que puguen amortitzar-se lliurement o de forma accelerada.

Els ingressos i les despeses imputades comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un període impositiu diferent d'aquell en el que procedisca la seua imputació temporal, segons el que preveu els apartats 1 i 2 de l'article 11 de la LIS, s'imputaran durant el període impositiu que corresponga d'acord amb el que estableix estos apartats. No obstant això, tractant-se de despeses imputades comptablement en estos comptes en un període impositiu posterior a aquell en el que procedisca la seua imputació temporal o d'ingressos imputats en les mateixes en un període impositiu anterior, la imputació temporal d'uns i altres s'efectuarà durant el període impositiu en el que s'haja realitzat la imputació comptable, sempre que d'això no es derive una tributació inferior a la que haguera correspost per aplicació de les normes d'imputació temporal prevista en els apartats anteriors.

Emplenament del model 200

En relació amb el que és anterior, caldrà realitzar les següents correccions en les caselles [00361] i [00362] «Altres diferències d'imputació temporal d'ingressos i despeses (art. 11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • Si una despesa s'imputa comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un període impositiu anterior a aquell en el que procedisca la seua imputació temporal, haurà de realitzar-se l'ajustament precise perquè no s'impute durant este període, sinó en la de la meritació.

    Per tant, si aquella despesa s'ha comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, s'haurà de realitzar una correcció per augments en la casella [00361]. Tanmateix, en cas que l'esmentada despesa s'haja comptabilitzat en un compte de reserves, no caldrà augmentar la base imposable atès que el seu import no està inclòs en el resultat comptable. Així mateix, durant el període impositiu en què es produïsca la meritació de l'esmentada despesa, caldrà realitzar una correcció per disminució en la casella [00362], qualsevol que anara el compte en què s'hagueren comptabilitzat.

  • Els ingressos imputats en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un període impositiu anterior a aquell en el que procedisca la seua imputació temporal, s'imputaran fiscalment durant el període impositiu corresponent a la seua imputació comptable, sempre que d'això no es derive una tributació inferior a la que haguera correspost per aplicació de les normes generals d'imputació temporal.

    En este cas, si l'ingrés s'ha imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys, no caldrà realitzar ajustament algun. En canvi, si este ingrés s'ha imputat comptablement en un compte de reserves caldrà realitzar durant el període impositiu en què s'haja comptabilitzat, una correcció per augments en la casella [00361].

  • Les despeses que s'imputen comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un període impositiu posterior a aquell en què procedisca la seua imputació temporal, s'imputaran fiscalment durant el període impositiu corresponent a la seua imputació comptable, sempre que d'això no es derive una tributació inferior a la que haguera correspost per aplicació de les normes generals d'imputació temporal.

    En este cas, si la despesa s'ha imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys, no caldrà realitzar ajustament algun. En canvi, si l'esmentada despesa s'ha imputat comptablement en un compte de reserves caldrà realitzar durant el període impositiu en què s'haja comptabilitzat, una correcció per disminució en la casella [00361].

  • Els ingressos que s'hagen imputat comptablement en el compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves en un exercici posterior a aquell en què procedisca la seua imputació temporal, donarà lloc a una correcció per disminucions en la casella [00362] només quan s'hagen comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys en l'exercici de la seua comptabilització. Tanmateix, si estos ingressos s'han comptabilitzat en un compte de reserves no caldrà disminuir la base imposable, ja que el seu import no està inclòs en el resultat comptable. Així mateix, durant el període impositiu de seu merite fiscal que serà anterior al de la seua comptabilització, caldrà realitzar una correcció per augments en la casella [00361], qualsevol que anara el compte en què s'hagueren comptabilitzat.