Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Ingressos derivats d'operacions de treus i esperes conseqüència d'un procediment concursal

L'article 11.13 de la LIS establix que l'ingrés corresponent al registre comptable de treus i esperes conseqüència de l'aplicació del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal, s'imputarà en la base imposable del deutor a mesura que procedisca registrar amb posterioritat despeses financeres derivats del mateix deute i fins el límit del citat ingrés.

D'acord amb el que estableix este precepte, en el cas que l'import de l'ingrés siga superior a l'import total de despeses financeres pendents de registrar, derivats del mateix deute, la imputació d'aquell en la base imposable es realitzarà proporcionalment a les despeses financeres registrats en cada període impositiu, respecte de les despeses financeres totals pendents de registrar derivats del mateix deute.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [01514] i [00272] «Ajustaments per rendes derivades d'operacions amb treu o espera (art. 11.13 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • L'ingrés comptabilitzat, sempre que no hi haja despesa financera, generarà el corresponent ajustament fiscal negatiu, import del qual haurà de consignar-se en la casella [00272] de disminucions.

  • Posteriorment i a mesura que com a conseqüència de la regla d'imputació temporal procedisca a registrar les despeses financeres derivats del deute, s'hauran d'anar incloent aquelles quantitats fins el límit del citat ingrés en la casella [01514] d'augments.