Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Ingressos derivats d'operacions de lleves i esperes conseqüència d'un procediment concursal

El article 11.13 de la LIS establix que el ingrés corresponent al registre comptable de lleves i esperes conseqüència de l'aplicació del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal, s'imputarà en la base imposable del deutor a mesura que siga procedent registrar posteriorment despeses financeres derivats del mateix deute i fins al límit de l'esmentat ingrés.

D'acord amb l'establit en l'esmentat precepte, en el supòsit de què el import de l'ingrés siga superior a l'import total de despeses financeres pendents de registrar, derivats del mateix deute, la imputació d'aquell en la base imposable es realitzarà proporcionalment a les despeses financeres registrades en cada període impositiu, respecte de les despeses financeres totals pendents de registrar derivats del mateix deute.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [01514] i [00272] «Ajustaments per rendes derivades d'operacions amb lleva o espera (art. 11.13 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • El ingrés comptabilitzat, sempre que no hi haja despesa financera, generarà el corresponent ajustament fiscal negatiu, l'import del qual s'haurà de consignar en la casella [00272] de disminucions.

  • Posteriorment i a mesura que com a conseqüència de la regla d'imputació temporal procedisca a registrar els despeses financeres derivades del deute, se n'hauran d'anar incloent eixes quantitats fins al límit de l'esmentat ingrés en la casella [01514] d'augments.