Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Operacions a termini o amb preu ajornat

El article 11.4 de la LIS establix que en el cas de operacions a terminis o amb preu ajornat, la contraprestació del qual siga exigible, total o parcialment, mitjançant pagaments successius o mitjançant un sol pagament, sempre que el període transcorregut entre la meritació i el venciment de l'últim o únic termini siga superior a l'any, l'entitat haurà d'imputar les esmentades rendes proporcionalment a mesura que siguen exigibles els corresponents cobraments en aplicació del criteri d'exigibilitat dels cobraments, excepte que l'esmentada entitat decidisca aplicar el criteri de meritació, en el cas del qual haurà d'imputar la totalitat de les corresponents rendes al període en què s'hagueren meritat.

En el cas de produir-se l'endós, descompte o cobrament anticipat dels imports ajornats, s'entendrà obtinguda, en l'esmentat moment, la renda pendent d'imputació.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'anterior, en les caselles [00357] i [00358] «Operacions a terminis (art. 11.4 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, s'haurà de consignar les diferències positives o negatives que sorgisquen entre els beneficis registrats en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici objecte de declaració i les quanties que resulten fiscalment computables per tals conceptes, referents a les operacions a terminis, o amb preu ajornat, respecte de les quals el contribuent haguera optat per un criteri d'imputació temporal a efectes fiscals diferent de l'aplicable en virtut de les normes comptables.

A més, l'article 11.4 del LIS establix que no resultarà fiscalment deduïble el deteriorament de valor dels crèdits respecte d'aquell import que no haja sigut objecte d'integració en la base imposable per aplicació del criteri sobre les operacions a terminis establit en este apartat, fins que esta es realitze.

Segons el disposat en el paràgraf anterior, en el cas que el contribuent haja optat per integrar a la base imposable les rendes generades proporcionalment a mesura que siguen exigibles els cobraments, si arribat el venciment del termini per a cobrar l'import ajornat no es cobra, les esmentades rendes, sempre que es complisquen els requisits per al seu deducibildad de conformitat amb el disposat a l'article 13 del LIS, s'hauran d'integrar a la base imposable independentment del cobrament, sent deduïble també la part del deteriorament de valor que s'haja comptabilitzat, en la part que corresponga a eixe import no cobrat.

Per tant, com la deducibilidad fiscal del deteriorament de valor dels crèdits generats per les operacions de termini es diferix fins al moment en què la renda s'integre a la base imposable, en aplicació d'este principi el contribuent haurà de realitzar en estes caselles [00357] i [00358] els ajustaments al resultat comptable que siga procedent.

Règim transitori de les operacions a terminis o amb preu ajornat

La disposició transitòria primera del LIS establix un règim transitori per a les operacions a terminis, segons el qual en el cas d'operacions a terminis o amb preu ajornat realitzades en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, les rendes pendents d'integrar en períodes impositius iniciats a partir de l'esmentada data, s'integraran a la base imposable d'acord amb el règim fiscal que resultara d'aplicació en el moment en què es van realitzar les operacions, encara que la integració es realitze en períodes impositius iniciats posteriorment a 1 de gener de 2015.

En aplicació del disposat en esta disposició transitòria, s'haurà de consignar en les caselles [00510] i [00512] «Operacions a terminis (DT 1r LIS)» de la pàgina 13 del model 200, les diferències positives o negatives entre els beneficis registrats en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici objecte de declaració i les quanties que resulten fiscalment computables per tals conceptes, referents a les operacions a terminis, o amb preu ajornat, respecte de les quals el contribuent haguera optat per un criteri d'imputació temporal a efectes fiscals diferent del qual seria aplicable en virtut de les normes comptables.