Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Operacions a termini o amb preu ajornat

L'article 11.4 de la LIS establix que en el cas d'operacions a terminis o amb preu ajornat, de la qual contraprestació siga exigible, totalment o parcialment, mitjançant pagaments successius o mitjançant un només pagament, sempre que el període transcorregut entre la meritació i el venciment de l'últim o únic termini siga superior a l'any, l'entitat haurà d'imputar les citades rendes proporcionalment a mesura que siguen exigibles els corresponents cobraments en aplicació del criteri d'exigibilitat dels cobraments, excepte que esta entitat decidisca aplicar el criteri de merite, cas en què haurà d'imputar la totalitat de les corresponents rendes al període en el que s'hagueren meritat.

En el cas de produir-se l'endós, descompte o cobrament anticipat dels imports ajornats, s'entendrà obtinguda, en este moment, la renda pendent d'imputació.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'anterior, en les caselles [00357] i [00358] «Operacions a terminis (art. 11.4 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, s'haurà de consignar les diferències positives o negatives que sorgisquen entre els beneficis registrats en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici objecte de declaració i les quanties que resulten fiscalment computables per tals conceptes, referents a les operacions a terminis, o amb preu ajornat, respecte de les quals el contribuent haguera optat per un criteri d'imputació temporal a efectes fiscals diferent de l'aplicable en virtut de les normes comptables.

A més, l'article 11.4 de la LIS establix que no resultarà fiscalment deduïble el deteriorament de valor dels crèdits respecte d'aquell import que no haja sigut objecte d'integració en la base imposable per aplicació del criteri sobre les operacions a terminis establit en este apartat, fins que esta es realitze.

Segons el que disposa el paràgraf anterior, en cas que el contribuent haja optat per integrar en la base imposable les rendes generades proporcionalment a mesura que siguen exigibles els cobraments, si arribat el venciment del termini per a cobrar l'import ajornat no es cobra, estes rendes, sempre que es complisquen els requisits per a seu deducibildad de conformitat amb el que disposa l'article 13 de la LIS, s'hauran d'integrar en la base imposable independentment del cobrament, sent deduïble també la part del deteriorament de valor que s'haja comptabilitzat, en la part que corresponga a aquell import no cobrat.

Per tant, com la deduïbilitat fiscal del deteriorament de valor dels crèdits generats per les operacions de termini es diferix fins al moment que la renda s'integre en la base imposable, en aplicació d'este comence el contribuent haurà de realitzar en estes caselles [00357] i [00358] els ajustaments al resultat comptable que procedisca.

Règim transitori de les operacions a terminis o amb preu ajornat

La disposició transitòria primera de la LIS establix un règim transitori per a les operacions a terminis, segons el qual en el cas d'operacions a terminis o amb preu ajornat realitzades en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, les rendes pendents d'integrar en períodes impositius iniciats a partir d'esta data, s'integraran en la base imposable d'acord amb el règim fiscal que resultara d'aplicació en el moment en què es van realitzar les operacions, encara que la integració es realitze en períodes impositius iniciats amb posterioritat a 1 de gener de 2015.

En aplicació del que disposa esta disposició transitòria, s'haurà de consignar en les caselles [00510] i [00512] «Operacions a terminis (DT 1a LIS)» de la pàgina 13 del model 200, les diferències positives o negatives entre els beneficis registrats en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici objecte de declaració i les quanties que resulten fiscalment computables per tals conceptes, referents a les operacions a terminis, o amb preu ajornat, respecte de les quals el contribuent haguera optat per un criteri d'imputació temporal a efectes fiscals diferent del que seria aplicable en virtut de les normes comptables.