Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Rendes negatives

Emplenament del model 200

En les caselles [00225] i [00226] «Rendes negatives (art. 11.9 i 11.10 LIS de la pàgina 12 del model 200, s'han d'incloure les diferències d'imputació temporal derivades de l'aplicació de l'article 11.9 i 10 de la LIS:

L'article 11.9 de la LIS establix que les rendes negatives generades en la transmissió d'elements de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries, immobilitzat intangible i valors representatius de deute, quan l'adquirent siga una entitat del mateix grup de societats segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, s'imputaran durant el període impositiu en què estos elements patrimonials siguen donats de baixa en el balanç de l'entitat adquirent, siguen transmesos a tercers aliens al referit grup de societats, o bé quan l'entitat transmitent o l'adquirent deixen de formar part del mateix. No obstant això, en el cas d'elements patrimonials amortitzables, les rendes negatives s'integraran, amb caràcter previ a estes circumstàncies, durant els períodes impositius que restaran de vida útil als elements transmesos, en funció del mètode d'amortització utilitzat pel que fa als referits elements.

L'article 11.10 de la LIS establix que les rendes negatives derivades de la transmissió de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats, quan l'adquirent siga una entitat del mateix grup de societats segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, s'imputaran durant el període impositiu en què estos elements patrimonials siguen transmesos a tercers aliens al referit grup de societats, o bé quan l'entitat transmitent o l'adquirent deixen de formar part del mateix, minorades en l'import de les rendes positives obtingudes en esta transmissió a tercers, sempre que, respecte dels valors transmesos, es donen les següents circumstàncies:

  • Que, en cap moment durant l'any anterior al dia en què es produïsca la transmissió, es complisca el requisit establit en l'article 21.1 a) de la LIS, i

  • Que, en cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, durant el període impositiu en què es produïsca la transmissió es complisca el requisit establit en l'article 21.1 b) de la LIS.

El que disposa l'article 11.10 de la LIS s'aplicarà al supòsit de transmissió de participacions en una unió temporal d'empreses o en formes de col·laboració anàlogues a estes situades a l'estranger, però no al d'extinció de l'entitat participada, fora que la mateixa siga conseqüència d'una operació de reestructuració o es continue en l'exercici de l'activitat baix qualsevol altra forma jurídica.

Si no complix un o cap dels requisits de l'art.21.1.a) LIS.

  • Participació > 5% o V. Adq. > 20 M € (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
  • Antiguitat 1 any

Però sí complix el requisit de l'art.21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa a tipus nominal > 10%

Aleshores s'aplicarà l'article 13.2 LIS

Per tant, durant el període impositiu en què es realitze la transmissió dels elements patrimonials o dels valors als que es fa referència en l'article 11.9 i 10 de la LIS, l'entitat transmitent haurà de consignar en la casella [00225] d'augments, l'import de les rendes negatives generades per esta transmissió no deduïbles a efectes fiscals. Quan en períodes impositius posteriors, l'entitat adquirent respecte d'estos elements patrimonials, els done de baixa en el balanç de l'entitat adquirent, els transmeta a tercers aliens al referit grup de societats, o bé quan l'entitat transmitent o l'adquirent deixen de formar part del mateix, l'entitat adquirent integrarà en seu base imposable l'import d'aquelles rendes negatives mitjançant un ajustament negatiu que inclourà en la casella [00226] de disminucions.