Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Rendes negatives

Emplenament del model 200

En les caselles [00225] i [00226] «Rendes negatives (art. 11.9 i 11.10 LISde la pàgina 12 del model 200, s'han d'incloure les diferències d'imputació temporal derivades de l'aplicació de l'article 11.9 i 10 del LIS:

El article 11.9 del LIS establix que les rendes negatives generades en la transmissió d'elements de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries, immobilitzat intangible i valors representatius de deute, quan l'adquirent siga una entitat del mateix grup de societats segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, s'imputaran en el període impositiu en el qual els esmentats elements patrimonials siguen donats de baixa en el balanç de l'entitat adquirent, siguen transmesos a tercers aliens al referit grup de societats, o bé quan l'entitat transmitent o l'adquirent deixen de formar partix del mateix.No obstant això, al cas d'elements patrimonials amortitzables, les rendes negatives s'integraran, amb caràcter previ a les esmentades circumstàncies, en els períodes impositius que restaran de vida útil als elements transmesos, en funció del mètode d'amortització utilitzat respecte als referits elements.

El article 11.10 del LIS establix que les rendes negatives derivades de la transmissió de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats, quan l'adquirent siga una entitat del mateix grup de societats segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, s'imputaran en el període impositiu en què els esmentats elements patrimonials siguen transmesos a tercers aliens al referit grup de societats, o bé quan l'entitat transmitent o l'adquirent deixen de formar partix del mateix, minorades en l'import de les rendes positives obtingudes en l'esmentada transmissió a tercers, sempre que, respecte dels valors transmesos, es donen les següents circumstàncies:

  • Que, en cap moment durant l'any anterior al dia en què es produïsca la transmissió, no es complisca el requisit establit a l'article 21.1 a) del LIS, i

  • Que, en cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, en el període impositiu en què es produïsca la transmissió es complisca el requisit establit a l'article 21.1 b) del LIS.

El disposat a l'article 11.10 del LIS s'aplicarà al supòsit de transmissió de participacions en una unió temporal d'empreses o en formes de col·laboració anàlogues a estes situades a l'estranger, però no al d'extinció de l'entitat participada, tret que la mateixa siga conseqüència d'una operació de reestructuració o es continue a l'exercici de l'activitat davall qualsevol altra forma jurídica.

Si no complix un o cap dels requisits de l'art. 21.1.a) LIS.

  • Participació > 5% o V. Adq.> 20 M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
  • Antiguitat 1 any

Però sí que complix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa a tipus nominal > 10%

Llavors s'aplicarà el article 13.2 LIS

Per tant, en el període impositiu en què es realitze la transmissió dels elements patrimonials o dels valors a què es fa referència a l'article 11.9 i 10 del LIS, l'entitat transmitent haurà de consignar en la casella [00225] d'augments, l'import de les rendes negatives generades per l'esmentada transmissió no deduïbles a efectes fiscals.Quan en períodes impositius posteriors, l'entitat adquirent respecte dels esmentats elements patrimonials, els done de baixa en el balanç de l'entitat adquirent, els transmeta a tercers aliens al referit grup de societats, o bé quan l'entitat transmitent o l'adquirent deixen de formar part del mateix, l'entitat adquirent integrarà a la seua base imposable l'import d'eixes rendes negatives mitjançant un ajustament negatiu que inclourà en la casella [00226] de disminucions.