Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Reversió del deteriorament del valor dels elements patrimonials

L'article 11.6 de la LIS establix que la reversió d'un deteriorament o correcció de valor que haja sigut fiscalment deduïble, s'imputarà en la base imposable del període impositiu en el que s'haja produït esta reversió, siga en l'entitat que va practicar la correcció o en una altra vinculada amb ella. La mateixa regla s'aplicarà en el supòsit de pèrdues derivades de la transmissió d'elements patrimonials que hagueren sigut novament adquirits.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este article, caldrà realitzar una sèrie d'ajustaments que es recolliran en les caselles [00359] i [00360] «Reversió del deteriorament de valor d'elements patrimonials (art. 11.6 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • Quan es recupere el valor d'un element de la qual depreciació en un moment anterior va motivar la dotació d'un deteriorament o correcció de valor que va anar fiscalment deduïble al seu moment, s'haurà d'incloure en la casella [00359] l'import corresponent a la reversió del deteriorament o correcció de valor de l'element patrimonial.

  • En el cas en què una entitat transmeta a una entitat vinculada, un element patrimonial sobre el qual haguera computat la dotació d'un deteriorament o correcció de valor que va anar fiscalment deduïble, i la reversió del deteriorament o correcció del valor, es produïx en un moment posterior a esta transmissió, l'entitat adquirent haurà d'incloure en la casella [00359] l'import corresponent a esta reversió.

    En canvi, si la transmissió es realitza a una entitat no vinculada, durant el període impositiu corresponent a la transmissió, l'entitat transmitent haurà d'incloure en la casella [00360], l'import que, amb motiu de la reversió del deteriorament de valor de l'element patrimonial, va incloure en la casella [00359] en un període impositiu anterior.

  • En el supòsit en què una entitat transmeta un element patrimonial a un tercer generant-se una pèrdua en esta transmissió, i posteriorment el torne a adquirir produint-se una recuperació del valor del mateix, l'entitat transmitent haurà de consignar en la casella [00359] l'import corresponent a esta reversió.