Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses i provisions per pensions no afectats per l'article 11.12 LIS (articles 14.1, 14.6 i 14.8 LIS)

Encara que comptablement, les dotacions a provisions realitzades durant el període impositiu són deduïbles, la normativa de l'impost sobre societats establix la no deduïbilitat d'algunes despeses per provisions, que implica que el contribuent haja de realitzar una sèrie d'ajustaments que haurà de consignar en les caselles [00335] i [00336] «Despeses i provisions per pensions no afectats per l'art.11.12 LIS (arts. 14.1, 14.6 i 14.8 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • L'article 14.1 de la LIS establix que no seran deduïbles les despeses per provisions i fons interns per a la cobertura de contingències idèntiques o anàlogues a les que són objecte del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

  Per tant, durant el període impositiu en què es comptabilitzen estes despeses per provisions i fons interns, s'haurà de consignar l'import dels mateixos en la casella [00335] d'augments.

  No obstant això, l'article 14.1 de la LIS establix que estes despeses seran fiscalment deduïbles durant el període impositiu en què s'abonen les prestacions, pel que durant este període impositiu s'haurà de consignar en la casella [00336] de disminucions els imports corresponents a aquelles despeses que, en un període impositiu anterior, es van incloure de la forma que s'ha indicat.

 • L'article 14.6 de la LIS establix que les despeses de personal que es corresponguen amb pagaments basats en intruments de patrimoni, utilitzats com fórmula de retribució als empleats, i se satisfacen mitjançant l'entrega dels mateixos, seran fiscalment deduïbles quan es produïsca esta entrega.

  En aplicació del que disposa este precepte, el contribuent durant el període impositiu en què es comptabilitzen estes despeses de personal consignar l'import dels mateixos en la casella [00335] d'augments. I durant el període impositiu en el que es produïsca l'entrega d'estos intruments, el contribuent haurà de consignar en la casella [00336] de disminucions els imports corresponents a aquelles despeses que, en un període impositiu anterior, es van incloure de la forma que s'ha indicat.

 • En el paràgraf primer de l'article 14.8 de la LIS s'establix que seran deduïbles les despeses relatives al fons de provisions tècniques efectuats per les societats de garantia recíproca, amb càrrec al seu compte de pèrdues i guanys, fins que l'esmentat fons abast la quantia mínima obligatòria a què es referix l'article 9 de la Llei 1/1994, d'11 de març, sobre Règim Jurídic de les Societats de Garantia Recíproca. Les dotacions que excedisquen les quanties obligatòries seran deduïbles en un 75 per cent.

  Per tant, a partir de què el fons de provisions tècniques abast aquella quantia mínima, les despeses relatives a este fons només seran deduïbles en un 75 per cent, pel que caldrà consignar en la casella [00335] d'augments, l'import del 25 per cent corresponent a aquelles despeses no deduïbles.