Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses i provisions per pensions no afectades per l'article 11.12 LIS (articles 14.1, 14.6 i 14.8 LIS)

Encara que comptablement, les dotacions a provisions realitzades en el període impositiu són deduïbles, la normativa de l'Impost sobre Societats establix la no-deducibilidad d'algunes despeses per provisions, que implica que el contribuent haja de realitzar una sèrie d'ajustaments que haurà de consignar en les caselles [00335] i [00336] «Despeses i provisions per pensions no afectades per l'art. 11.12 LIS (arts.14.1, 14.6 i 14.8 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • El article 14.1 del LIS establix que no seran deduïbles les despeses per provisions i fons interns per a la cobertura de contingències idèntiques o anàlogues a les que són objecte del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

  Per tant, en el període impositiu en què es comptabilitzen estes despeses per provisions i fons interns, s'haurà de consignar l'import dels mateixos en la casella [00335] d'augments.

  No obstant això, l'article 14.1 del LIS establix que estes despeses seran fiscalment deduïbles en el període impositiu en què s'abonen les prestacions, pel que en l'esmentat període impositiu s'haurà de consignar en la casella [00336] de disminucions els imports corresponents a eixes despeses que, en un període impositiu anterior, es van incloure de la forma que s'ha indicat.

 • El article 14.6 del LIS establix que les despeses de personal que es corresponguen amb pagaments basats en instruments de patrimoni, utilitzats com a fórmula de retribució als empleats, i se satisfacen mitjançant el lliurament dels mateixos, seran fiscalment deduïbles quan es produïsca este lliurament.

  En aplicació del disposat en este precepte, el contribuent en el període impositiu en què es comptabilitzen estes despeses de personal consignar l'import dels mateixos en la casella [00335] d'augments.I en el període impositiu en què es produïsca la lliurament dels esmentats instruments, el contribuent haurà de consignar en la casella [00336] de disminucions els imports corresponents a eixes despeses que, en un període impositiu anterior, es van incloure de la forma que s'ha indicat.

 • En el paràgraf primer de l'article 14.8 del LIS s'establix que seran deduïbles les despeses relatives al fons de provisions tècniques efectuades per les societats de garantia recíproca, amb càrrec al seu compte de pèrdues i guanys, fins que l'esmentat fons assolisca la quantia mínima obligatòria a què es referix l'article 9 de la Llei 1/1994, d'11 de març, sobre Règim Jurídic de les Societats de Garantia Recíproca.Les dotacions que superen les quanties obligatòries seran deduïbles en un 75 per cent.

  Per tant, a partir que el fons de provisions tècniques assolisca eixa quantia mínima, les despeses relatives a l'esmentat fons només seran deduïbles en un 75 per cent, pel que caldrà consignar en la casella [00335] d'augments, l'import del 25 per cent corresponent a eixes despeses no deduïbles.