Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Altres provisions no deduïbles fiscalment no afectades per l'article 11.12 LIS

1. Provisions dels articles 14.2, 14.3, 14.4 i 14.5 de la LIS

L'article 14.2 de la LIS establix que no seran deduïbles les despeses relatives a retribucions a llarg termini al personal mitjançant sistemes d'aportació definida o prestació definida.

No obstant això, sí seran deduïbles les contribucions per a la cobertura de contingències anàlogues a les dels plans de pensions i les contribucions efectuades per les empreses promotores previstes en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 2003, sempre que complisquen els requisits prevists en l'article 14.2 de la LIS.

Així mateix, l'article 14.3 de la LIS establix la no deduïbilitat d'unes altres despeses associades a provisions :

  1. Els derivats d'obligacions implícites o tàcites.

  2. Els concernents als costos de compliment de contractes que excedisquen als beneficis econòmics que s'esperen rebre dels mateixos.

  3. Els derivats de reestructuracions, excepte si es referixen a obligacions legals o contractuals i no merament tàcites.

  4. Els relatius al risc de devolucions de vendes.

  5. Els de personal que es corresponguen amb pagaments basats en intruments de patrimoni, utilitzats com fórmula de retribució als empleats, i se satisfacen en efectiu.

Finalment, l'article 14.4 de la LIS establix la deduïbilitat de les despeses corresponents a actuacions mediambientals, sempre que es corresponguen amb un pla formulat pel contribuent i acceptat per l'Administració tributària.

No obstant això, segons el que disposa l'article 14.5 de la LIS, estes despeses no deduïbles, bé perquè així l'establix la normativa. o bé perquè no han complit amb els requisits exigits en la norma, seran deduïbles durant el període impositiu en el que s'aplique la provisió o es destine la despesa a la seua finalitat.

A tindre en compte:

En relació amb la no deduïbilitat de les despeses associades a provisions a què es referix l'article 14.3 de la LIS, la Direcció Genneral dels Tributs ha resolt que no és deduïble en l'impost sobre societats una provisió que té per finalitat cobrir el risc derivat d'una possible indemnització futura en cas d'acomiade dels treballadors, ja que la provisió no respon a una obligació actual, legal o contractual, sinó que té per finalitat cobrir el risc derivat d'una possible indemnització futura en cas d'acomiade dels treballadors. Per això, la provisió no serà despesa fiscalment deduïble durant el període impositiu en què es dote la mateixa ja que, en este moment, no existix l'obligació certa d'indemnitzar als treballadors, sinó una simple expectativa.

No obstant això, segons el que disposa l'article 14.5 de la LIS, la dotació de la provisió practicada pel contribuent tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble durant el període impositiu en què la provisió s'aplique a la seua finalitat, i no durant el període impositiu en què s'haguera practicat la seua dotació comptable.

Emplenament del model 200

La diferència entre el criteri comptable i el criteri fiscal sobre la deduïbilitat de les despeses esmentades en este apartat, dóna lloc a la realització dels següents ajustaments en les caselles [00337] i [00338] «Altres provisions no deduïbles fiscalment (art. 14 LIS) no afectades per l'art.11.12 LIS» de la pàgina 12 del model 200:

  • Durant el període impositiu en què es comptabilitzen les despeses fiscalment no deduïbles, el contribuent haurà d'incloure el seu import en la casella [00337] d'augments al resultat del compte de pèrdues i guanys.

  • I durant el període impositiu en què la provisió s'aplique o la despesa es destine a la seua finalitat, el contribuent haurà d'incloure en la casella [00338] de disminucions, l'import corresponent a les esmentades despeses.

2. Provisions de l'article 14.7 de la LIS

L'article 14.7 de la LIS establix que les despeses relatives a les provisions tècniques realitzades per les entitats asseguradores, seran deduïbles fins l'import de les quanties mínimes establides per les normes aplicables. Amb aquell mateix límit, l'import de la dotació en l'exercici a la reserva d'estabilització serà deduïble en la determinació de la base imposable, encara que no s'haja integrat en el compte de pèrdues i guanys. Qualsevol aplicació d'esta reserva s'integrarà en la base imposable del període impositiu en el que es produïsca.

Emplenament del model 200

En aplicació d'este precepte, s'haurà de consignar en la casella [00337] l'import de les despeses relatives a les provisions tècniques realitzades per les entitats asseguradores, així com l'import de la dotació en l'exercici a la reserva d'estabilització, que excedisquen el límit de les quanties mínimes establides per les normes aplicables. Així mateix, durant el període impositiu en què les entitats asseguradores apliquen esta reserva, hauran de consignar el seu import en la casella [00338].

En cas que l'import de la dotació en l'exercici a la reserva d'estabilització no s'haja integrat en el compte de pèrdues i guanys, serà deduïble amb el límit esmentat, pel que haurà de consignar-se en la casella [00338] l'import de la dotació fins el límit. Durant el període impositiu en el que es produïsca l'aplicació d'esta reserva, haurà de consignar-se aquell import en la casella [00337].

Recorde:

En les caselles [00335] i [00336] «Despeses i provisions per pensions no afectats per l'art.11.12 LIS (arts. 14.1, 14.6 i 14.8 LIS)», només s'ha de consignar els imports relatius a les esmentades despeses que no estiguen afectats pel límit establit en l'article 11.12 de la LIS.

Si estigueren afectats per este límit, el seu import es consignaria en les caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (arts. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art.11.12 i DT 33a.1 LIS».

3. Provisions de l'article 14.9 de la LIS

L'article 14.9 de la LIS establix que les despeses inherents als riscos derivats de garanties de reparació i revisió, seran deduïbles fins l'import necessari per a determinar un saldo de la provisió no superior al resultat d'aplicar a les vendes amb garanties visques a la conclusió del període impositiu el percentatge determinat per la proporció en què s'hagueren trobat les despeses realitzades per a fer front a les garanties hagudes durant el període impositiu i en els dos anteriors en relació amb les vendes amb garanties realitzades durant estos períodes impositius.

El que disposa el paràgraf anterior també s'aplicarà a les dotacions per a la cobertura de despeses accessòries per devolucions de vendes.

Emplenament del model 200

Per tant, els contribuents hauran de realitzar un ajustament positiu en la casella [00337] per l'import d'aquelles despeses que no resulten deduïbles per excedir l'import establit en este precepte.

Recorde:

En les caselles [00337] i [00338] «Altres provisions no deduïbles fiscalment (art. 14 LIS) no afectades per l'art.11.12 LIS», només s'ha de consignar els imports relatius a les esmentades despeses que no estiguen afectats pel límit establit en l'article 11.12 de la LIS.

Si estigueren afectats per este límit, el seu import es consignaria en les caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (arts. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art.11.12 i DT 33a.1 LIS».