Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Subvencions públiques incloses en el resultat de l'exercici, no integrables en la base imposable

En el paràgraf segon de l'article 14.8 de la LIS s'establix que no s'integraran a la base imposable les subvencions atorgades per les Administracions Públiques a les societats de garantia recíproca ni les rendes que es deriven de les esmentades subvencions, sempre que unes i d'altres es destinen al fons de provisions tècniques.El previst en este apartat també s'aplicarà a les societats de reafermament quant a les activitats que d'acord amb el previst a l'article 11 de la Llei sobre Règim Jurídic de les Societats de Garantia Recíproca, han d'integrar necessàriament el seu objecte social.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en la casella [00368] «Subvencions públiques incloses en el resultat de l'exercici, no integrables en la base imposable (art. 14.8 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • S'haurà d'incloure en esta casella [00368], l'import de les subvencions que hagen sigut atorgades per les Administracions Públiques a les societats de garantia recíproca, així com en el seu cas l'import de les rendes d'elles derivades, sempre que unes i d'altres es destinen al fons de provisions tècniques.

  • Així mateix, s'haurà d'incloure en la casella [00368], l'import de les subvencions atorgades per les Administracions Públiques a les societats de reafermament, així com en el seu cas l'import de les rendes d'elles derivades, sempre que unes i d'altres es destinen al fons de provisions tècniques i que es referisquen a les activitats que, d'acord amb el previst a l'article 11 de la Llei 1/1994, d'11 de març, sobre el Règim Jurídic de les Societats de Garantia Recíproca, han d'integrar necessàriament al seu objecte social.