Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Subvencions públiques incloses en el resultat de l'exercici, no integrables en la base imposable

En el paràgraf segon de l'article 14.8 de la LIS s'establix que no s'integraran en la base imposable les subvencions atorgades per les Administracions públiques a les societats de garantia recíproca ni les rendes que es deriven d'estes subvencions, sempre que unes i altres es destinen al fons de provisions tècniques. El que preveu este apartat també s'aplicarà a les societats de reafianzamiento quant a les activitats que d'acord amb el que preveu l'article 11 de la Llei sobre Règim Jurídic de les Societats de Garantia Recíproca, han d'integrar necessàriament seu objecte social.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en la casella [00368] «Subvencions públiques incloses en el resultat de l'exercici, no integrables en la base imposable (art. 14.8 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • S'haurà d'incloure en esta casella [00368], l'import de les subvencions que hagen sigut atorgades per les Administracions públiques a les societats de garantia recíproca , així com si escau l'import de les rendes d'elles derivades, sempre que unes i altres es destinen al fons de provisions tècniques.

  • Així mateix, s'haurà d'incloure en la casella [00368], l'import de les subvencions atorgades per les Administracions públiques a les societats de reafianzamiento, així com si escau l'import de les rendes d'elles derivades, sempre que unes i altres es destinen al fons de provisions tècniques i que es referisquen a les activitats que, d'acord amb el que preveu l'article 11 de la Llei 1/1994, d'11 de març, sobreu el Règim Jurídic de les Societats de Garantia Recíproca, han d'integrar necessàriament en seu objecte social.